نیترات در آب آشامیدنی

تصفیه آب سه مرخله ای خانگی

نیترات در آب آشامیدنی و روش های حذف آن

نیترات اغلب در آبهای آشامیدنی وجود داشته و دلیل آن فعالیت های بشری مانند استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی مانند نیترات پتاسیم و نیترات آمونیوم ، کامل نبودن سیستم سپتیک و دفع نامناسب زباله های صنعتی ، انسانی و حیوانی است. این موارد منبع اصلی تولید نیتروژن بوده که در خاک به نیترات تبدیل می‌شوند و از آنجا که نیترات در آب به صورت محلول است از طریق باران وارد آب های زیر زمینی و در نهایت آب‌های آشامیدنی می‌شود.

عوارض ناشی از نیترات بر روی بدن انسان

نیترات موجود در آب تبخیر نشده و به صورت پایدار در آب باقی می‌ماند. نیترات به طور معمول برای سلامتی خطرناک نبوده اما مصرف مداوم و بیش از اندازه آن می‌تواند اثرات زیادی بر سلامتی انسان به خصوص نوزادان داشته باشد. نیترات با هموگلوبین خون ترکیب شده و سبب اختلال در حمل اکسیژن توسط آن شده و توسط دستگاه گوارش به NO2 تبدیل می‌شود و نوزاد از کمبود اکسیژن رنج ‌برده و سبب نارسایی در نوزادان می‌شود.

سایر عوارض استفاده از نیترات در مدت زمان طولانی شامل کاهش اسیدیته معده ، کمبود آنزیم ، کاهش هموگلوبین های طبیعی خون ، افسردگی ، تاثیر بر سیستم عصبی و زمانیکه غلظت آن بالای 70% باشد سبب مرگ خواهد شد.

میزان مجاز نیترات در آب آشامیدنی

به گفته سازمان بهداشت جهانی اکثر افراد بالغ روزانه بین 20 تا 70 میلی گرم نیترات را به همراه مواد غذایی مثل کاهو ، کرفس ، اسفناج و …. مصرف می‌کنند. این نشان می‌دهد که علاوه بر آب آشامیدنی مواد غذایی نیز حاوی نیترات می‌باشد.آنالیز آب در ایالات متحده و کانادا نشان داده است که مقدار نیترات در این آب‌ها 10 میلی گرم در لیتر است. اما طبق بهداشت جهانی (WHO) مقدار استاندارد نیترات در آب‌های آشامیدنی حداکثر باید ppm50 باشد.

روش های حذف نیترات از آب آشامیدنی

از آنجا که یون نیترات بسیار پایدار است حذف آن به صورت روش های تصفیه ای معمولی مانند انعقاد ، جذب و …. انجام نمی‌شود. فرآیندهای تخصصی مانند استفاده از کاتالیزور در دما و فشار بالا و نیز استفاده از مواد شیمیایی جهت تصفیه آب آشامیدنی ممکن است استفاده شود. سایر روش ها برای حذف نیترات از آب شامل موارد زیر است :

روش تبادل یونی با استفاده از رزین‌های قوی

‌حذف بیولوژیکی نیترات با استفاده از متانول یا اتانول.

‌اسمز معکوس.

‌الکترو‌دیالیز و یا الکترو‌دیالیز معکوس.

Nitrate in drinking water and its removal methods
Nitrate in drinking water and are often due to human activities such as the overuse of chemical fertilizers such as potassium nitrate and ammonium nitrate, a complete absence of septic system and improper disposal of industrial wastes, human and animal. The main source of nitrate nitrogen in the soil that are
Since nitrate is dissolved in water through the rain into the groundwater and drinking water.
The health effects of nitrate on the human body
Nitrates in water does not evaporate and remains stable in water. Nitrate combines with hemoglobin to carry oxygen and cause it to NO2 is converted by the digestive tract and the baby suffered from lack of oxygen, causing a failure in infants.
Other side effects include decreased gastric acidity of nitrate in a long time, the deficiency, loss of normal blood hemoglobin, depression, affect the nervous system, and when the concentration is above 70% will cause death.
Permitted levels of nitrate in drinking water
According to the World Health Organization, most adults between 20 and 70 mg nitrate daily with food like lettuce, celery, spinach and …. taking. This suggests that in addition to drinking water containing nitrate is food. Analysis of water in the United States and Canada have shown that the amount of nitrates in the water is 10 mg per liter. However, according to the World Health (WHO) standard for nitrate content in drinking water is up to ppm50.
Methods of removing nitrate from drinking water
Since the removal of nitrate ion is very stable as a conventional purification methods such as coagulation, absorption and …. do not. Specialized processes such as the use of a catalyst at high temperature and pressure as well as the use of chemicals for treating drinking water may be used. Other methods for removing nitrates from water include:
Ion exchange resins by using strong
Biological denitrification with methanol or ethanol.
Reverse osmosis.
Electro dialysis or reverse electro-dialysis.

3-Stage Water Purifier, Water Purifier kflow, Water Purifier PURE WATER, using strong resins, methanol or ethanol, Alktrvdyalyz reverse ion exchange method, nitrate removal methods, effects of nitrates, nitrites complications nitrate in drinking water, reduced gastric acidity, reducing normal blood hemoglobin, reverse osmosis, biological denitrification