اتصالات جوشی (دست ساز)

اتصالات دستگاه تصفيه آب و فاضلاب

این تولیدات شامل سه راهی ، زانو ، تبدیل ، پوشن و … بااستحکام و آب بندی مطلوب جهت هر نوع فشار کاری می باشد که عموما به صورت دو یا سه تکه و یابیشتر و گاهی نیز به صورت تلفیقی از تولیدات قالبی و دست ساز تولید می گردد .

این تولیدات در مصارف آبرسانی ، فاضلاب ، هواکش و انتقال مواد کاربرد دارد . ابعاد زوایا و طول بازوها در تولیدات دست ساز پلی اتیلن و پلیکا بدون محدودیت قطر و زاویه و براساس نیاز و سفارش مشتری تولید می گردد .

سازندگان مامحدودیتی در تولید باابعاد و زوایای مختلف نداشته واین تولیدات را منطبق با نیاز و خواسته مشتری عرضه میکنند.

These products include tees, knees, turning, wear and suitable for any kind of pressure Baasthkam and sealing work, generally in the form of two or three or more pieces, and sometimes a combination of products and handmade production form is.

The production of water supply, sanitation, ventilation and material handling applications. Dimensions, angles and the length of the arms in the production of polyethylene, plicae without limitation diameter and angle, and based on customer requirements and produce.

Mamhdvdyty manufacturers in the production of different angles Baabad and not based on the needs and desires of the customer offer this product.

Fazlab, replace water filter water, industrial water filter tap water connections Shhry, Jvshy, shopping resin products Tazh, Fazlab, sales pitches Nfty, sales pitches Slvlz, Nitro resin sales and sales Hardnr, resin and vinyl resin sales Kbalt, the price of polyethylene resin, vinyl Astr,