سامانه های صنعتی

سیستم تصفیه فاضلاب

سامانه های صنعتی :

امروزه فاضلاب های صنعتی در صنایع مختلف یکی از نگران کننده ترین و خطرناک ترین فاضلاب های موجود در جهان به شمار می روند هر چند تولید پساب همان گونه که در محیط های شهری و انسانی اجتناب ناپذیر است در محیط های صنعتی نیز گاها از تولید پساب گریزی نیست اما این پساب ها معمولا به دلیل ماهی شیمیایی به غیر از آلودگی های بیولوژیکی و نیز وجود فلزات سنگین نیاز به تصفیه و پاکسازی پیش از رهاسازی آن در طبیعت دارد پساب های صنعتی معمولا به دلیل ماهیت پیچیده و چند وجهی آن نیاز به دانش فنی خاص و طراحی شده برای همان فاضلاب را دارا می باشد به همین دلیل پکیج های از پیش طراحی شده دقیقی یرای این نوع پساب ها متصور نیست شرکت با تکیه بر دانش مهندسی اقدام به طراحی و ساخت سامانه های پیش ساخته کیمیا جهت تصفیه این نوع فاضلاب ها نموده است.

The industrial wastewater in industrial wastewater is one of the most disturbing and the most dangerous in the world are produced although, as in the urban environment and human waste is inevitable.
In industrial environments, but sometimes there is no escaping wastewater effluent is usually due to chemical fish other than biological contaminants and heavy metals need to be filtered and cleaned before
Its release in nature
Industrial waste is usually due to the complex and multifaceted nature it requires special technical knowledge and is designed to meet the sewage so precise pre-designed packages for use of this type of waste is not possible to rely suab pishro relationship Arshia The engineering knowledge to design and build systems for treating this type of waste has been pre-alchemy.

Aqua clean water, water purification hygienic, single water treatment, industrial water treatment aquajoy, hygienic water treatment, water purification, water purification Hyundai, Yazd water treatment,yazdgol water purification, water treatment What does it mean? , Alkaline water treatment, water purification stage, water treatment, municipal water treatment, water purification and sewage