مراحل تصفیه آب و کارایی آب تصفیه کن

اب شيرين كن آشپزخانه

متاسفانه به دلیل تبلیغات نادرست بسیاری از وارد کنندگان غیر متخصص و ناآگاه دستگاه های تصفیه آب، یکی از ملاک های تصمیم گیری مشتریان، تعداد مراحل تصفیه آب می باشد. آیا شما هم گمان می کنید ۶ مرحله بهتر از ۵ مرحله است؟ یا ۷ مرحله از هردوی اینها بهتر است؟ برخی از مراحل دستگاه تصفیه آب استاندارد را در زیر مشاهده می فرمائید

 

مرحله فیلتر الیافی جهت حذف مواد معلق نظیر گل و لای، شن و ماسه و زنگ لوله ها

مرحله فیلتر کربن جهت حذف کلر، گازهای شیمیایی و بوی نامطبوع آب

مرحله اسمز معکوس (RO) جهت حذف ناخالصی ها و سموم محلول در آب

مرحله فیلتر کربن نهایی جهت حذف بوی احتمالی ناشی از ماندگی آب در منبع دستگاه

Unfortunately, because many false advertising Importers
Unskilled and uneducated water purification tablets, a decision criterion for customers,
The number of water filtration. Do you think your
Step 5 Step 6 is better? Or 7 steps from both of these is better?
Some of the standard water treatment system see below
The fibrous filter to remove suspended solids such as mud, sand and rust pipes
Step carbon filter to remove chlorine, chemical fumes and odor of water
Step reverse osmosis (RO) water to remove impurities and toxins

Step carbon filter to remove odors due to water retained in the source system

water tek water treatment, water purification, water tek, water tek, soft water, water treatment, wate rtek purification household water, water purification units innocent Branch Water Purifier, Water site Safe, Safe water company, the price of a water tek water purification, price of water purification soft water, domestic water treatment dealers in Karaj, representing water, Safe, Safe water