فیلتراسیون موثردر کاهش کدورت آب

انواع فیلتر های تصفیه خانگی

فیلتراسیون یک روش موثر در درمان کاهش کدورت می باشد مانند کلر نقش بزرگی در کاهش تعداد شیوع بیماری در اوایل قرن بیستم ایفا کرده است کلر برای اولین بار به عنوان یک ضدعفونی کننده اصلی آب اشامیدنی در نیوجرسی استفاده شده است و دیگر ضدعفونی کننده ازن نیز در ضدعفونی آب تاثیر بسزایی دارد. مواد شیمیایی که درعمدتا از کارخانه های صنعتی آمده است آلودگی آب به عرضه عمومی به طور عمده آب های سطحی و باعث تاثیر عمده ی منفی و مجبور به اجرای تکنیک های درمان موثرتر آب پیچیده تر مانند: انعقاد لخته سازی جذب کردن فعال در سال 1972 یک مطالعه 36 مواد شیمیایی در آب تصفیه شده که از رودخانه می سی سی پی گرفته یافت بعنوان یک نتیجه از آلودگی های جدید و بیشتر می باشند در فرایند ضدعفونی آب در درجه اول استفاده از ازن،دی اکسیدکلر،کلرامین،و اشعه ماورابنفش.

تصفیه آب از طریق کلر از آب آشامیدنی که بسیار تاثیر در امید به زندگی مردم کشورهای توسعه یافته کمک بسیار کرده است.سیستم آب آشامیدنی درمان ناقص شده اند ویا کامل درمان صورت نگرفته است که این امر سلامت عمومی را تهدید می کند به خصوص در کشورهای در حال توسعه که در آن تقریبا یمی از جمعیت آن از اب آلوده استفاده می کند در این کشورها بیماری های مانند وبا، حصبه، واسهال خونی، مزمن بومی هستند.

 

Filtration is an effective treatment for reducing turbidity such as chlorine major role in reducing the number of outbreaks in the early twentieth century has played a chlorine as a disinfectant for the first time in New Jersey drinking water using ozone and other disinfectants in Water disinfectants are effective.in 1972 a study of 36 chemicals in treated water from the Mississippi River was taken as a result of new infections and more are in the process of water treatment primarily of ozone, dioxide, chloramine, and ultraviolet radiation.

Water treatment through chlorination of drinking water that much impact on life expectancy in developed countries helped people drinking water system are incomplete treatment or treatment is not complete, which threatens public health, especially in countries Almost half of the population in the countries where the use of contaminated water in these countries, diseases such as cholera, typhoid, diarrhea and blood, are endemic.

 Water filter, household water filter, water purifier home water storage tank Shiraz, six-stage water purifier ro, water purifier, water purifier Shiraz, industrial water purifier, industrial water purifier ro, water purifier industrial Mashhad, how to replace the water filter, how to replace the water filter, installation of water filter, water purifier six-step price, price six-stage water purifier ro, representing water purifier Shiraz