سیستم های تبادل یونی به عنوان سختی گیر آب

دستگاه سختیگیر تصفیه آب

سیستم های تبادل یونی به عنوان سختی گیر آب مورد نیاز صنعت به لحاظ استاندارد با آب مورد نیاز شرب بسیار متفاوت می‌‌باشد.

نکته‌‌ای که در آب مورد نیاز اکثر صنایع حائز اهمیت می‌‌باشد، حذف املاحی است که می توانند در صورت فراهم آمدن شرایط رسوب نمایند.

یکی از بیشترین مصارف آب در صنعت تولید بخار می‌‌باشد که در صورت وجود عوامل رسوب کننده در آب می‌‌توانند باعث کاهش عمر این تاسیسات گردند.

این عوامل رسوب کننده بیشتر با عنوان سختی شناخته می‌‌شوند. در تعریف علمی کلیه کاتیون های با ظرفیت الکتریکی بیشتر از یک را سختی گویند. لذا در اکثر صنایع فقط حذف سختی آب مد نظر می‌‌باشد که هزینه آن نسبت به حذف کل یون های آب بسیار پایین تر می باشد.

در این میان سیستم های تبادل کننده یونی خاصی برای این منظور تولید شده اند که به رزین های پایه سدیمی معروفند.

در واقع این رزین ها، سختی آب مانند یون های کلسیم، منیزیم و… را جذب کرده و به جای آن سدیم آزاد می نمایند.

توجه شود که در این روش جمع کل آنیون ها و کاتیون های آب ثابت می ماند و فقط نوع یون ها عوض می شوند. محدودیت این روش این است که برای TDS های بالای 1000جوابگو نمی باشند و باید از روش های دیگری استفاده شود. احیاء این سختی گیرها به وسیله محلول آب و نمک می باشد.

Ion exchange water softener systems as the industry standard for drinking water is very different.Water is an important point in most industries, delete minerals that can deliver on the deposition conditions.Vapor production industry is one of the largest uses of water in the presence of sediment in the water can be reduce the life of these facilities.Most of these deposits are known as stiff.

The scientific definition of all cations electric capacity of a hard to say. So just remove the hard water in most industries in mind that the cost of the removal of ions is much lower than water.The ion exchange systems have been developed specifically for this purpose are known as sodium-based resins.In fact, these resins, water hardness ions such as calcium, magnesium and sodium absorbs and releases them instead.Note that in this way the total anions and cations of water remains constant and only change the type of ions. A limitation of this method is that it does not work in 1000 for the high TDS and other methods must be used. These softeners regenerate by water and salt is dissolved.

Yvny, exchange resin systems designed by Sdymy, how to build purifier purifier water, water, water, workmanship workmanship Purifier Water Filter Purifier water, housework, how to install how to install home water purifier