دستگاه تصفیه آب RO-DIYANA

تصفیه آب RO-DIYANA

 مدل آمریکائی با گیج روغنی و شیر میکس دارای هوزینگ های دبل اورینگ  8مرحله با شیر اهرمی لوکس و تانک 3.2G  در ساخت این دستگاهها از مواد اولیه گرید A وقطعات با کیفیت عالی استفاده شده است

عملکرد هر کدام از مراحل یا فیلتر ها در سیستم  RO

مرحله1  pp:  فیلتر کارتریج پلی پروپیلن حذف ذزات محلول در آب مثل شن، گل و  لای و ذرات مخلوط در آب یا زنگ لوله‌ آب تا قطر 1 تا 5  میکرون بکار گرفته می ‌شود.

مرحله 2 UDF یا  GAC: فیلتر کارتریج کربن اکتیو  این فیلتر بو و مزه های نامطبوع و نیز مواد ارگانیک و سمی(مثل آفت کش ها) و برخی مواد شیمیایی را از آب جذب می نماید. وضیفه اصلی این فیلتر  باردار کردن یون های منفی آب و گرفتن موادی همچون نیترات است.

مرحله 3::CTO فیلتر کارتریج کربن فشرده  حذف بو، طعم و مزه ناخوشایند آب حذف مواد شیمیایی مثل کلر و کار اصلی این فیلتر جذب یون های باردار شده در مرحله 2 می باشد.

مرحله 4: با بهره گیری از تکنولوژی اسمز معکوس RO   و به کارگیری   RO MEMBERAN   ما میتوانیم با روش اسمز معکوس مواد را به صورت فیزیکی از آب جدا کنیم که این توانایی تا اندازاه 0001/0 میکرون جدا نماییم و به فاضلاب منتقل نماییم تقریبا آب بدست آمده آبی خالص است در صد این تقریب برای بیشتر مواد بالای 95% خذف شدن است و در مورد باکتری ها ویروس ها نیز 99% است

مرحله5  POST CARBONیا POST INLINE: حذف هر نوع بو و طعم و مزه ناشی از ذخیره شدن آب در منبع این مرحله برای گرفتن  بوی آب به کار میرود اما باید توجه داشت که بوهایی از جمله بوی گوگرد که جزو ترکیبات شیمیای آب میشود  نمیتوان به تنهایی  با استفاده از POST CSRBON. گرفت

مرحله MINERAL BALL 6: چون در مرحله چهارم ما تمام مواد محلول و مخلوط بر آب را حذف نموده ایم و از جمله موادی که حذف شده  مواد معدنی مورد نیاز انسان است عاقلانه آن است اگر مواد معدنی مورد نیاز بدن را به مقدار لازم به اب اضافه کنیم تا بدن دچار کمبود این مواد نگردد

 مرحله 7 MEDICAL STON  : در سیستم های پیشرفته امروزی از این مرحله  برای رساندن مواد کوچگ مقدار  اما حیاتی به بدن انسان استفاده میشود که شاید مقدار مورد نیاز آن در طول یک ماه برای یک نفر بیش از 2 گرم نباشد اما نبود ان در سیستم تغذیه فرد  باعث مختل شدن جریان متابولیسمی بدن_رشد بدن تعادل روانی و تعادل جنسی میشود

مرحله 8 SUPER SEDIMENT  : سدیمنت فوق فشرده برای تصفیه نهایی آب

تانک دستگاه به صورت انتخابی از طرف مشتری در اندازه های 2/3 و 5 گالن است

American model with a confusing mix oil and milk have Housing Double O 8 phase exclusive Valve lever and tank 3.2G in making these devices excellent quality of raw material is Grade A parts
Performance of each of the stages or filters in the RO system
Step 1 pp: PP filter cartridge removes water soluble PARTICLES such as sand, silt and rust particles mixed in water or water pipe has a diameter of 1 to 5 microns is used.
Step 2 UDF or GAC: Filter cartridge active carbon filter and an unpleasant smell and taste of organic and toxic substances (such as pesticides) and other chemicals from the water is absorbed. Vzyfh pregnant filter out the negative ions of the water and the nutrients such as nitrates.
Step 3 :: CTO filter cartridge removes carbon intensive odor, unpleasant taste water filter removes chemicals such as chlorine and major ions adsorbed in step 2.
Step 4: Using the technology of reverse osmosis RO and RO MEMBERAN we can employ reverse osmosis materials that have the ability to be physically separated from the water and sewer we moved Andazah 0001/0 micron separated from the water we almost
Step 5 POST CARBON or POST INLINE: remove any odor and taste caused by the storage of water at the source of this stage is to get the smell of water used, but it should be noted that Bvhayy including sulfur smell that the chemical composition of water can alone the use of POST CSRBON. Took
until the body is deficient in these materials are not
hampers the body’s metabolic balance Bdn_Rshd psychological and sexual balance
Step 8 SUPER SEDIMENT: Ultra Compact Sdymnt for final purification of water
Tank units are chosen from the client in 3.2 and 5 gallon sizes

Water Purifier, Water Purifier, Taiwanese, Tehran Water Purifier, smell of sulfur, tank system, reverse osmosis technology, PARTICLES removal solution, remove any odor and flavor, mixed particles in the water, Sdymnt, unsavory taste and odor filters, filter polypropylene cartridge, dissolved substances and mixtures, mineral