پکیج دو مبدل یا مونوترمیک

پکیج مونوترمیک

در این نوع پکیج ها از دو نوع مبدل استفاده می گردد :

1 – مبدل اصلی

2 – مبدل صفحه ای

برای تأمین گرمایش از مبدل اصلی استفاده می گردد و آب سیستم گرمایش پس از عبور از این مبدل و گرم شدن به رادیاتورها منتقل می گردد .اما برای تأمین آبگرم مصرفی (بهداشتی) ، آب سیستم گرمایش توسط پمپ دستگاه از مبدل اصلی عبور کرده و سپس به جای حرکت به سمت رادیاتورها ، از مبدل صفحه ای عبور می کند و همزمان آبسرد ورودی نیز از مبدل صفحه ای می گذرد . براثر عبور این دو آب و انتقال حرارت از طریق آبگرم مدار گرمایش به آبسرد ورودی ، آبگرم مصرفی (بهداشتی) در دسترس قرار می گیرد. در این نوع سیستم ها به جهت ثابت بودن دبی عبوری و کنترل بهتر دمای سیال ، گرادیان حرارتی تحت کنترل بوده و آبگرم مصرفی (بهداشتی) به صورت مطبوع بدست می آید و ضمنا در شرایط کارکرد یکسان ، با توجه به اینکه آبگرم مصرفی با شعله مشعل (burner) تماس مستقیم ندارد ، تشکیل رسوب بر جدار داخلی مبدل صفحه ای به مراتب دیرتر از مدل تک مبدل اتفاق می افتد .

In this type of package the two types of converters are used:

1 – the main converter

2 – turned page

The main transformer is used to provide heating and hot water heating system passes through the exchanger and transferred to the radiators.
Due to the water flow and heat transfer from the hot water in the heating circuit water of the inlet, hot water consumption (health) is available.

In this type of transmission systems for fixed rate and better control the temperature of the fluid, thermal gradient control and water consumption (health) is obtained in the form of air, and also

In the same operating conditions, according to the water consumed by flame torch (burner) no direct contact, the formation of deposits on the lining of the converter page converter occurs much later than single models.

Industrial water treatment system And pilot Filters for water, domestic and industrial water treatment system filters of gas burners on gas burners, the woman chlorine gas, troubleshooting gas burners, gas burners bakery sales, the price of gas burners Radyatvr, price torches gas Flames gas burners, gas burners and gas burners Radyatvr, of gasoline, gas torches room, installation of gas burners, gas burners map representation of the torch Gazy, Radyatvr, female chlorine chlorine chlorine in water,