روش RO

روش RO

RO  روشی است که به کمک یک سری ازفیلترها انواع بسیار گوناگونی از مولکولها و یونها را از مایعات گوناگون با اعمال فشار بر آن مایع که دریک سمت غشاء ممبراین قراردارد ، حذف می کند . اعمال این فشار باعث می شود که مواد در یک سوی ممبراین باقی مانده و مایع خالص به سوی دیگر ممبراین گذر کند.

ممبراین غالبا مولکول های درشت را نگه داشته و به مولکول ها و اجزای کوچکتر آزا دانه اجازه گذر می دهد.روش RO معمولابرای تولید آب آشامیدنی از آب دریا و حذف مولکولهای نمک آن بکار میرود .

این روش برعکس روش رایج و طبیعی آن است  که مایع ازمحل تجمع کمتر املاح ازبین یک غشاء ممبراین عبورکرده و به محل تجمع بیشتر املاح متمرکز می شود . این روند باعث تولید نوعی فشار دردوسمت ممبراین می شود که به فشار اسمزی (Osmotic Pressure) معروف است .

اعمال یک فشار خارجی برای قرینه کردنجهت جریان طبیعی مایع بدین ترتیب ، روش Ro (Reverse Osmosis ) نام میگیرد.

RO way through a series of filters a wide variety of molecules and ions from the fluid pressure of the fluid in one side of the membrane Mmbrayn remains, remove it. Apply this pressure causes the liquid material remaining in a Mmbrayn the net to the other side Mmbrayn pass.

Mmbrayn often kept large molecules into smaller molecules and components to pass Dhd.rvsh free seeds typically produce drinking water from seawater RO and remove molecules of salt used.

This is contrary to common practice and natural liquid large crowds gathering place less salt and more salt away a membrane permeated Mmbrayn concentrated. This process creates a pressure Drdvsmt Mmbrayn that the osmotic pressure (Osmotic Pressure) is known.

Applying an external pressure to mirror the natural flow of the liquid Krdnjht Thus, by Ro (Reverse Osmosis) is called.

Water desalination water treatment system Khvrshydy, Fazlab, Kn, water desalination desalination Snty, Ha, Qshm, desalination desalination desalination of housework Ha, desalination of water Khvrshydy, now Ay, nuclear desalination desalination of Snty, Ayy, a wick of a desalination desalination troubleshooting Khvrshydy,