سیستم های تصفیه آب RO- KING AQUA

آب نوشیدنی

به عنوان موثرترین روش در تصفیه آب با استاندارد کیفی سازمان بهداشتی جهانی NSF به کار می رود

و قادر است 96% فسفات، نیترات، نیتریت، کلر، هلومتانها و سایر مواد آلاینده و بیماری زای موجود در آب تصفیه کرده و روزانه از 200 لیتر تا 400 لیتر آب سالم و گوارا را به شما مصرف کنندگان محترم عرضه کند و قابلیت اتصال به آب سرد کن و یخچال و ساید بای ساید را دارد .

As the most effective method for water quality standards NSF is a World Health Organization And is capable of 96% of phosphate, nitrate, nitrite, chloride, Hlvmtanha and other pollutants and Waterborne Disease and Treatment 200 liters to 400 liters per day of clean water and fresh to offer your customers And connections to water coolers and refrigerators are side by side

Water treatment systems, RO-KING AQUA, water purification systems,, RO-KING AQUA WHO quality standards, NSF, phosphate, nitrate, nitrite, chloride, Hlvmtanha, water coolers,