دستگاه تصفیه آب ایوا BEP 1200

تصفیه آب ایوا

دستگاه تصفیه آب ایوا BEP 1200

دستگاه تصفیه آب 11 مرحله ای

مرحله اول:فیلتر سرامیک

کلیه ذرات مضر وزائد به هرشکلی که باشند مثل:ذرات زنگ آهن,رسوبات محلول ذرات شناوروغ را می گیرد.

مرحله دوم وسوم:کربن فعالوکربن نقره ای فعال

علاوه بر حذف کلرین,تری هالومتان ومواد شیمیایی آلی,بوهای نا مطبوع رنگ ومزه بد اب را گرفته وباکتریها را نیز از بین می برد.

مرحله چهارم WSM-3000:(فیلتر دارای مواد ویژه با قدرت میکروب کشی قوی)

باکتریهای باقی مانده در اب را از بین برده وباعث جلوگیری از آلودگی مجدد آب در مخزن دستگاه می گردد.

مرحله پنجم:شن سیلیکا

عوامل اسیدی آب راگرفته و مزه آن را مطبوع می کند.

مرحله ششم: زئولیت

باحذف فلزات سنگین آب را سبک وگوارا می کند.

مرحله هفتم :شن معدنی

همراه با عملیات انجام شده توسط کربن فعال,تازه گی آب را تثبیت می کند.

مرحله هشتم:سنگهای ویژه EVA

املاح معدنی واکسیژن موجود در آب را آزاد نموده وباعث تنظیم PH آن در حد کمی قلیایی می شود(مانندPH موجود در بدن)این کارطعم ومزه آب را همانند آب چشمه های معدنی گوارا می سازد.

مرحله نهم: دانه های ویژه EVA

همانند کننده کامل عملیات انجام شده در مرحله چهارم بوده وباعث تازه ماندن آب موجود در مخزن دستگاه می شود.

مرحله دهم:سیستم مغناطیسی

باعث مغناطیسه نمودن مولکول های آب وایجاد ساختمان 8 وجهی در آنهامیگردد که کاملا هماهنگ ومطابق با مایعات بدن است,دقیقا مثل آب چشمه های معدنی

مرحله یازدهم :اشعه مادون قرمز

باعث ایجاد انرژی حیاتی برای فعالیت بدن شده وجذب آن را در بافت های بدن آسانتر مینماید.این حالت برای جلوگیری از رسوبات املاح در بدن انسان بسیار مفید است

موارد استفاده:دستگاه تصفیه آب ایوا قابل استفاده در مراکزی است که بهداشت اب دارای اهمیت ویزه ای می باشد.مانند:مهد کودک ها,مدارس,مراکز بهداشتی ودرمانی,منازل وباشگاههای ورزشی و….

Water Purifier Eva BEP 1200

11-stage water purifier

First stage: Ceramic filter

All Vzayd in any way that is not harmful particles such as rust particles, sediment particle solution takes Shnavrvgh.

Second and third: silver activated carbon Falvkrbn

In addition to removing chlorine, trihalomethanes organic chemical materials, offensive odors flavorful colors Vbaktryha also eliminates the bad water.

WSM-3000 🙁 fourth stage filter has a special material with high power germicidal)

The remaining bacteria in the water to prevent recontamination of water in the tank is destroyed causing the device.

Fifth phase: silica sand

Ragrfth acidity of the water and the air, taste it.

Step Six: zeolite

Bahzf heavy metal style Vgvara the water.

Step Seven: Sand Mining

With operations performed by activated carbon, a newly established water.

Step Eight: Special Gems EVA
Step Nine: Special Seeds EVA

All the operations are the same as in the fourth stage and for keeping fresh water in the tank of the machine.

Step Ten: Magnetic Systems

Mghnatys·h causes the water molecules and creates 8-sided building in the perfectly coordinated Nhamygrdd according to body fluids, just like mineral spring water

Step XI: Infrared

Uses: Eva Water Filter can be used in health centers that water has special significance for the Bashd.mannd: kindergartens, schools, health care centers, homes and sports Vbashgahhay …

Enlarge 11-stage water purification device, rust particles, sediment floating particles in solution to remove chlorine, trihalomethanes, organic chemical materials, colors, smells bad air, bad tasting water, WSM-3000, filter out special material with strong germicidal power, the remaining bacteria. the remaining water in the tank’s water pollution prevention, silica sand, zeolite water acidic agents, heavy metals, mineral sands, gems, especially EVA, minerals, adjust PH water Purifier Iowa