حقایقی درباره آب آشامیدنی

آب آشامیدنی

آب یک سرمایه ملی است . تا بیست سال پیش مهمترین سرمایه ملی کشورها ، انرژی بود اما در اینده ای نه چندان دور آب را با نفت معاوضه خواهند کرد.

برای آنکه این تصور از اینده ، زیاد دور از ذهن نباشد کافی است که به این نکته توجه کنیم که برای انرژی ، بجز نفت ، جایگزین های نه چندان ارزان تر در دسترس بشر است اما جایگزینی برای آب فعلا وجود ندارد و امروزه تاکید بر صرفه جویی و استفاده از منابع آبی است. 72 درصد حجم بدن انسان از آب تشکیل شده است و این خود نشان دهنده اهمیت آب در زندگی انسان است. …..

Water is a national asset. Until twenty years ago, the national capital, but the energy in the not too distant future, water will be exchanged with oil.

For considering the notion of the future is not too far-fetched enough
To note that for energy, except oil, cheaper alternatives not readily available to
But currently there is no substitute for water, and today emphasizes conservation and use of water resources. 72 percent of the human body is mostly water and this reflects the importance of water in human life. …..

National capital, water, oil, saving the use of water resources, the use of water resources