روشهای مختلف تصفیه آب خانگی

آب شیرین کن خانگی

برای تصفیه آب خانگی از روش های زیر می توان بهره برد:

A.         تصفیه کل آب ورودی به ساختمان

B.         تصفیه هر بخش از آب مصرفی بصورت جداگانه توسط دستگاه  تصفیه آب خانگی مخصوص به خود

C.         استفاده هم زمان از پیش تصفیه ورودی ساختمان و دستگاه های تخصصی هر بخش

Household water treatment can be used the following methods:

A. Treatment of the water entering the building

B. purification of water each section individually by its own domestic water purifier

C. Use of pre-treatment time input and specialized building each section