ویژگی های دستگاه های تصفیه آب

ویژگی های دستگاه تصفیه آب

ویژگی های دستگاه های تصفیه آب
•    حذف نیترات NO3
•    حذف کلر
•    حذف تری هالومتان ها
•    حذف باکتری ، انگل و مواد معلق
•    حذف رنگ، بو، شوری و مزه نا مطبوع آب


•    حذف فلزات سنگین از جمله سرب، روی، کرم، آلومنیوم، تیتان و کاتیون های آرسنیک
•    کاهش سختی آب

Characteristics of water purification

• Removal of Nitrate NO3
• Removes chlorine
• Removal of trihalomethanes
• remove bacteria, parasites and suspended solids
• Removal of color, odor, taste and ill-conditioning of salt water
• Removes heavy metals including lead, zinc, chromium, aluminum, titanium and arsenic cations
• Reduce water hardness