تجهیزات قابل ارائه و توضیحات فنی

مخازن فایبر گلاس

اجزاء مخازن فایبر گلاس شن و کربن

عملکرد انواع نازلهای موجود در این مخازن ، پخش کردن آب بر روی بسترهای شن و کربن و هم چنین جمع آوری آب گذر کرده از بسترهای شن و کربن و هدایت آن به خارج از مخازن می باشد .

محفظه تحت فشار

این محافظ محل قرار گرفتن یک یا مجموعه ای از غشاهای نیمه تراوا می باشد .

پمپ تزریق 

گاها لازم است برای بهبود بخشیدن به عملکرد واحدهای اسمز معکوس مواد مختلفی از قبیل اسیدهای خوراکی (food grade acides) ، مواد ضد رسوب (Anti Scalants) و … در سیستم تزریق شوند که به همین منظور از پمپ های تزریق در سیستم اسمز معکوس استفاده می گردد.

Tanks, sand and carbon fiber components

Performance of nozzles in the tank, spreading water on the sand and carbon substrates, as well as collecting water and passed through a bed of sand and carbon and is led out of the tank.

Chamber pressure
The protective placement of one or a series of semi-permeable membranes are.

Infusion Pums

Sometimes it is necessary to improve the performance of reverse osmosis units for various materials such as food acids (food grade acides), anti-fouling (Anti Scalants) and the injection system are of the same order of infusion pumps in reverse osmosis systems is used.

Blumer Water Purifier, Water Purifier Water Purifier new Tayvany,, components, tanks, reverse osmosis, food acids, sand and carbon, semi-permeable membrane, fiber, protective, chamber pressure, anti-fouling, pump