دستگاه تصفیه آب

خرید تصفیه آب خانگی

دستگاه تصفیه آب دارای مراحل و مشخصات زیر است:

مرحله اول دستگاه تصفیه آب فیلتر پلی پروپیلن 10 اینچ 5 میکرون Watersafe با پوسته شفاف برای حذف مواد معلق در آب تا 5 میکرون و رفع کدورت آب

در صورتی که رسوب آب زیاد باشد و فیلتر  بگیرد، بر خلاف دیگر فیلترها آب را از خود عبور نمی­دهند و دستگاه کار نمی­کند تا از آسیب رسیدن به ممبران جلوگیری شود.

مرحله دوم دستگاه تصفیه آب فیلتر کربن گرانولی 10 اینچ Watersafe با پوسته سفید برای حذف مواد شیمیایی به خصوص مواد آلی و کلر از آب که باعث تغییر رنگ، طعم و بو در آب می­شوند. این فیلترهای کربنی از جنس پوسته نارگیل (Coconut shell) است در صورتیکه دستگاه­های مشابه از جنس coil است که برای سلامتی ضرر دارد.

مرحله سوم دستگاه تصفیه آب فیلتر کربن بلاک 10 اینچ Watersafe با پوسته سفید برای تکمیل عملکرد فیلتر مرحله دوم که درصد بیشتری از مواد شیمیایی و کلر را حذف می کند تا ممبرین دستگاه عمر مفید بالاتری داشته باشد.

پوسته­ هر سه مرحله از جنس پلی کربنات هستند، از نظر بهداشتی تاْئید شده­اند، خش بر نمی­دارند و داخل پوسته هم در اثر گذشت زمان لزج نمی­شود. همچنین این پوسته­ها دو اورینگه هستند و خیلی خوب آب بندی می­شوند و از استحکام خوبی برخوردارند ولی محصولات مشابه از مواد ارزانتر هستند که در ظاهر هم قابل تشخیص نیستند و از نظر بهداشتی پلی کربنات بهتر است.

مرحله چهارم دستگاه تصفیه آب ممبران 100 گالنی است. در این مرحله می­توان از ممبرین 100 گالنی ساخت CSM کره جنوبی یا Filmtec آمریکا استفاده کرد. این ممبرین­ها با سیستم RO (اسمز معکوس) املاح و نمکهای محلول در آب را تا 001/0 میکرون حذف می­کنند. عمده باکتری­ها و میکرو ارگانیسم­ها در این مرحله حذف می­شوند.

مرحله پنجم دستگاه تصفیه آب فیلتر کربن خطی Liquatec است. آب خارج شده از ممبرین که در مخزن ذخیره شده و ممکن است طعم و مزه آن تغییر کرده باشد از این فیلتر عبور کرده و از نظر طعم، بو و مزه، مناسب آشامیدن می­گردد.

مرحله ششم دستگاه تصفیه آب نیز فیلتر بیوسرامیکی مواد معدنی زرد رنگ است که برای تنظیم pH و بهبود مزه و طعم آب قرار گرفته است. این فیلتر می­تواند از نوع اسیدی، بازی و یا مادون قرمز باشد.

اگر ساکن استان البرز و شهر کرج هستید می توانید از نمایندگی اصلی دستگاه تصفیه آب واتر سیف در کرجمحصول خود را تهیه کنید.

Water purifier has steps and the following characteristics:

The first stage water purifier filter 10 inch 5 micron polypropylene Watersafe with a transparent shell to remove suspended solids in water up to 5 microns and removing water turbidity. If he sediment and filter water is high, unlike other filters do not conduct water and the machine does not work to prevent damage to the membrane.

The second stage water purifier filter 10 inch Watersafe with a white shell granular carbon to remove chemicals, especially organic matter and chlorine from the water that changes color, taste and odor in water. The carbon filters made of coconut shell (Coconut shell) whereas similar devices made of coil is bad for health.

The third stage water purifier filter 10 inch Watersafe carbon black with a white shell to complete the second stage filter function that eliminates percent more chemicals and chlorine to membranes useful life of the device is higher.

All three stages are polycarbonate shell, in terms of health have been approved, and the shell is not going scratched the passage of time does not slimy. These skins are also two Avryng·h are very good sealing and good stability, but similar products are not detectable on the surface of materials that are cheaper and of better health polycarbonate.

The fourth stage membrane water treatment system is 100 gallons. At this stage, the membrane can be used 100 gallons of making CSM South Korea or the United States Filmtec. The membrane system, RO (reverse osmosis) water-soluble mineral salts to remove 001/0 microns. Of bacteria and micro-organisms are eliminated at this stage.

The fifth stage water purifier carbon filter is linear Liquatec. Out water through the membrane in a storage tank and may be changed taste of this filter passes the taste, smell and taste, is fit for drinking.

The sixth stage water purifier and mineral bioceramic yellow filter is to adjust the pH and improve the flavor and taste of the water. These filters can range from acid, games or infrared.

If the inhabitants of the town of Karaj in Alborz province and you can Krjmhsvl of the main representatives of the water purifier in your Saif water supply.

Saif water purification, water purifier water safe, domestic water purifier water safe, domestic water purifier water safe, Saif water system, water companies Saif, water safe purifier sales, sales Saif water purifier, water purifier price water safe agencies, water Saif, water safe price