آیا سیستم RO باعث حذف نیترات و مواد سمی میشود ؟

تصفیه آب ro

بله ولی نه بصورت مطلق بلکه بسیار بیشتر از سیستم های دیگر که قابل استفاده بر روی آب آشامیدنی بوده و اثر سوئی نداشته باشند .

در واقع اول اینکه همیشه هر چند بسیار کم ولی جای خطا ء جزئی وجود دارد و دوم بخاطر مناسب بودن آب برای آشامیدن نمیتوان کاملا آن را خالص ( آب مقطر ) نمود و برای هر فاکتوری در آب حد غیر مجاز ، مجاز و مطلوبی وجود دارد که این دستگاهها علاوه بر پایین آوردن ناخالصی ها از حد غیر مجاز میتوانند آنها را به حد مطلوب نیز برسانند. برخی سیستم ها هم ممکن است کلا نیترات را حذف کنند ولی آب خروجی آن ها برای شرب مناسب نبوده و در صنعت کاربرد دارند و برخی دیگر در فرایند خود موادی به آب اضافه میکنند که اثر نامطلوبی بر آب شرب دارد .

Yes, but not absolute, but is much more usable than other systems that do not have any negative effect on drinking water and. the devices in addition to lowering the limit unauthorized impurities can also bring them to the desired extent. Some systems may not completely remove nitrate

But water not suitable for drinking and industrial output are used and some of the materials that adversely affect drinking water is added to the water.

Pool water treatment system, a new water treatment system, water purification desktop machine, water purification soft water, soft water, domestic water, domestic water treatment Tehran, Karaj, water treatment, water system, Safe, Safe Site Water, Safe Water Company, the price of the machine Safe water, water purification reseller soft water, water agencies in Tehran, Safe, Safe water agency