شرح خدمات شرکت در تأمین و تصفیه کلیه تجهیزات تصفیه آب

پساب های صنعتی

شرح خدمات شرکت سوآب در تأمین و تصفیه کلیه تجهیزات تصفیه آب

 • تصفیه آب هوشمند (یونیزه قلیایی) در مدلهای مختلف
 • سختی گیر در سه نوع: دستی، نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک
 • حذف سختی و سیلس با روش آب آهک گرم و سرد
 • فیلتر شنی در دو نوع قائم و افقی تحت فشار
 • فیلتر کربن اکتیو در دو نوع قائم و افقی
 • فیلتر شنی ثقلی
 • همزن های تند و کند
 • فیلترهای دیاموتیت
 • فلوکولاتور
 • دی اریتور
 • سایکلون
 • سیستم R.O
 • آب شیرین کن
 • تصفیه استخر
 • پکیج یونیت سیار
 • کلر زنی مایع و گازی
 • مواد شیمیایی مربوطه
 • تجهیزات اندازه گیری اجزاء آب
 • دی یونایزر و تولید آب بدون یون
 • سیستم های کنترل و ابزار دقیق مربوطه
 • پکیج تزریق مواد شیمیایی در اندازه و مدل های مختلف
 • مبدل های حرارتی و مخازن صنعتی براساس استانداردهای
 • ASME، TEMA

Services Communication supply and treatment equipment, water treatment

Smart Water (Ionized alkaline) of various models
Softening in three types: manual, semi-automatic and fully automatic
Remove tough and Syls with lime juice, hot and cold
Sand filters in both vertical and horizontal pressure
Activated carbon filters in both vertical and horizontal
Gravity sand filters
Mixing of fast and slow
Filter Dyamvtyt
Flocculates
Deaerator
Cyclones
R.O system
Water
Check the pool
Package Unit Mobile
Liquid and gaseous chlorine
Related chemicals
Equipment for measuring water components
January Yvnayzr and water without ions
Control systems and instrumentation relevant
Chemical injection packages in different sizes and models.
By the standards of industrial heat exchangers, storage tanks, ASME, TEMA

Snty, industrial water and wastewater treatment equipment for water, wastewater and industrial water treatment equipment, water purification equipment Astkhr, housework, household water, water treatment equipment, water purification equipment and Fazlab, January Yvnayzr and produced water treatment equipment, water, hard productive Yvn, Gyr, Dyamvtyt, filters, purification equipment prices Astkhr, package Unit mobile