کاربرد سیستم های آب شیرین کن

سیستم تصفیه آبهای صنعتی

•    تهیه آب صنعتی جهت مصارف در بویلرها(دیگ های بخار) ،کولینگ تاورها و کلیه سیستمها حراراتی و برودتی

•    تهیه آب DM جهت مصارف دارویی و بیولوژیکی

•    شیرین سازی آب های شور و سنگین آشامیدن

•    تهیه آب مورد مصارف در صنایع نفت ،گاز ،پتروشیمی و نیروگاهها

•    تامین آب مناسب جهت تولید محصولات متنوع درصنایع غذایی ،نوشیدنی ،آرایشی بهداشتی ،الکترونیک..

•    تصفیه نهایی پساب های صنعتی

•    تامین و تولید آب مناسب جهت مصارف کشاورزی , گلخانه‌ای

•    تامین و تولید آب دستگاه های دیالیز بیمارستان

Water supply, industrial boilers (boilers), cooling tower, all heat and cooling systems, water supply DM, medical uses, biological, Oil, Gas, Trvshymy, plants, food, beverages, cosmetics, electronics, agriculture , greenhouse, dialysis, hospital

• Preparation of industrial water for use in boilers (boilers), heat and cooling systems, cooling towers and all

• Preparation of DM water for pharmaceutical and biological

• desalination of brackish water and heavy drinking

• Providing water for use in oil, gas, petrochemical and power plants

• Water supply for diverse industries produce food, beverages, cosmetics, electronics ..

• The final purification of industrial effluents

• Water supply and production for agriculture, greenhouse

• Water supply and production of hospital dialysis units