مقدار بازیافت در سیستم RO

تصفیه اسمز

مقدار بازیافت در سیستم RO

عملاً ، مقدار بازیافت در سیستم RO با استفاده از شیر کنترل جریان نصب شده بر روی مسیر جریان غلیظ شده در RO ، تنظیم می‌شود. بسته شدن این شیر باعث زیادتر شدن فشار عملیاتی می‌شود ، در نتیجه نیروی وارده به آب موجود در ممبرین ، در جهت بخشی از ممبرین که مربوط به آب خوراک/محلول غلیظ شده می‌باشد ، بیشتر شده و در نتیجه مقدار بازیافت زیادتر می‌گردد. 

مقدار بازیافت در یک سیستم  RO توسط طراح ، ثابت در نظر گرفته می‌شود. زیاد کردن مقدار بازیافت طراحی شده ، می‌تواند باعث سریع‌تر شدن لای‌گرفتگی و رسوب گرفتگی ممبرین شود ، زیرا برای شستشوی ممبرین در قسمتی که مربوط به آب نمک است ، آب کمی وجود خواهد داشت. کم کردن مقدار بازیافت طراحی شده نیز مخالف با روند تراکم رسوب‌گذاری و لای گرفتگی بر روی ممبرین نخواهد بود ، اما باعث می‌شود که حجم پساب در سیستم RO زیادتر شود.

The recovery of the RO system

In practice, the amount of recovery for the RO system using the flow control valve is mounted on viscous flow in the RO, is set. The higher the operating pressure the valve will be closed, resulting in a force on the water contained in the membrane, the membrane component of the water feed / concentrate is
The result is more and more recycled content.
The recovery of the RO system designer, is considered constant. Increase the amount of recyclable design, it can be faster Laygrftgy and membrane fouling, the membrane in part related to the washing water is salt water, there will be little. Reducing the amount of recycling as opposed to the design of sedimentation and sludge accumulation on membrane fouling will be, but it makes the water volume exceeds the RO system.

Water feed / concentrate flow Shdh, concentrated in the RO, the density of fouling Mmbryn, Rsvbgzary, wash Mmbryn, Laygrftgy Mmbryn, Bazyaft, the recovery of the RO system