مقدار دفع یک ذره‌ خاص ، علاوه بر ظرفیت یونی به چه عوملی بستگی دارد

تصفیه صنعتی آب

مقدار دفع یک ذره‌ خاص ، علاوه بر ظرفیت یونی به خواص زیر نیز بستگی دارد:

• درجه تفکیک : به‌طورکلی ، مقدار تفکیک بیشتر ، مقدار دفع بیشتر . برای مثال ، اسیدهای ضعیف در pH بالاتر بهتر دفع می‌شوند.

• وزن مولکولی : به‌طورکلی ، وزن مولکولی بیشتر ، مقدار دفع بیشتر . برای مثال ، مقدار دفع کلسیم در حاشیه بهتر از مقدار دفع منیزیم می‌باشد.

• قطبیت : به‌طورکلی ، قطبیت بیشتر ، مقدار دفع کمتر . برای مثال ، مواد آلی بهتر از آب دفع می‌شوند.

• درجه‌ هیدروتاسیون ( آب‌دار شدن) : به‌طورکلی ، درجه‌ هیدروتاسیون بیشتر ، مقدار دفع بیشتر . برای مثال ، کلراید بهتر از نیترات دفع می‌شود.

• مقدار شاخه‌های مولکولی : به‌طورکلی ، شاخه‌های مولکولی زیادتر ، مقدار دفع بیشتر . برای مثال ، ایزوپروپانول بهتر از نرمال پروپانول دفع می‌شود.

مقدار دفع در گازها برابر با 0 درصد است ، یعنی غلظت گازها در جریان آب تصفیه شده و جریان ورودی و آب نمک یکسان می‌باشد. گازهایی که دفع نمی‌شوند عبارتند از کلر که برای ضدعفونی کردن آب ورودی به RO در سیستم پیش ‌تصفیه مورد استفاده قرار می‌گیرد و دی‌اکسید کربن.

جدول 2 ظرفیت‌های عمومی مقدار دفع برای بیشتر ممبرین‌های کامپوزیت پلی‌آمید در درجه حرارت اتاق

٭ زیرpH  7.8 . بالای اینpH  ، آمونیاک به‌صورت گاز وجود دارد که توسط غشاء RO دفع نمی‌شود.

در بهره‌برداری از سیستم RO در pH نزدیک به خنثی ، مقداری دی‌اکسید کربن در آب خوراک وجود خواهد داشت. چون گازها به‌وسیله‌ ممبرین‌های RO دفع نمی‌شوند ، جریان‌های آب تصفیه شده و آب نمک نیز حاوی دی اکسید کربن خواهند بود. اگر آب تصفیه شده پس از RO به مبدل یونی دمین یا الکترویونیزاسیون فرستاده شود ، کربن دی اکسید بر روی رزین‌های آنیونی قرار می‌گیرد آنچنان ‌که سایر آنیون‌ها نتوانند به‌خوبی حذف شوند. در این شرایط ، در برخی مواقع سود سوزآور (NaOH) به آب ورودی به RO افزوده می‌شود. این کار باعث افزایش  pH و تبدیل دی اکسید کربن به بی‌کربنات می‌گردد. با این روش ماده‌ای که توسط ممبرین RO دفع نمی‌شد، به ماده‌ای قابل دفع تبدیل می‌شود. افزودن سودسوزآور پس از حذف سختی ( کلسیم ، منیزیم ، باریوم ، و استرنسیوم ) با استفاده از سدیم توصیه می‌گردد. بدون انجام سختی‌گیری ، سختی موجود در آب خوراک در pH بالاتر ، پس از افزودن سودسوزآور به‌حالت اشباع می‌رسد و بر روی ممبرین رسوب می‌کند. در برخی مواقع ، در سیستم‌های RO دو مرحله‌ای ، سودسوزآور را در بین مراحل اضافه می‌کنند. در اولین مرحله‌ RO ، سختی حذف می‌شود ، حال آنکه جریان خروجی از مرحله‌ی دوم نسبتاً عاری از دی اکسید کربن می‌باشد.

Rejection of a particular particle, the addition of ionic capacity also depends on the following properties:

• resolution: In general, the higher resolution, greater excretion. For example, at higher pH than weak acids are excreted.

• Molecular Weight: In general, higher molecular weight, greater excretion. For example, excretion of calcium and magnesium excretion was marginally better.

• Polarity: In general, higher polarity, value less disposal. For example, organic matter better than water excreted.

• Hydrvtasyvn degrees (-hydrated): In general, the degree of Hydrvtasyvn more, more rejection. For example, chloride, nitrate disposal is better.

• The amount of molecular branches: In general, the higher the molecular branches, more rejection. For example, isopropanol and normal-propanol disposal is better.

Excretion of gases is equal to 0 percent, the concentration of gases in the water and salt water flow and alike. Gases that are not disposed of chlorine to disinfect the water entering the RO pretreatment system is used and carbon dioxide.

Table 2 Basic capacities for more Mmbrynhay rejection polyamide composites at room temperature.

* Below pH 7.8. Above this pH, ammonia gas as there is not rejected by the RO membrane.

The operation of the RO system at a pH close to neutral, there will be some carbon dioxide in the feed water. Because gases are not blocked by Mmbrynhay RO, water and brine streams containing carbon dioxide will be. If RO treated water from the ion exchanger Alktrvyvnyzasyvn domain or sent to, carbon dioxide is placed on anionic resins as well as other anions can be removed. In these circumstances, sometimes caustic soda (NaOH) is added to the water entering the RO. This will increase the pH and bicarbonate is converted into carbon dioxide. With this method, the substance that was not blocked by the RO membrane, the material becomes disposable. Add Svdsvzavr then remove hardness (calcium, magnesium, barium, and Astrnsyvm) using sodium recommended. Without Skhtygyry hardness in the feed water at higher pH, after adding Svdsvzavr Bhhalt reaches saturation and deposition on the membrane. In some cases, a two-stage RO systems, Svdsvzavr added in the process. In the first stage, RO, it is difficult to remove, while the output of the second stage is relatively free of carbon dioxide.

Alktrvyvnyzasyvn, Ayzvprvpanvl, operation of the RO, the degree of Hydrvtasyvn, branches Tfkyk, Mvlkvly, Mmbrynhay Kmtr, rejection RO, Mmbrynhay composite Plyamyd, Prvpanvl, normal molecular weight