شیر تنظیم TDS ( شیر میکس )

شیر میکس

از آنجا که در دستگاه های RO دقت تصفیه بالا بوده و ممکن است در برخی مناطق که سختی آب خیلی بالا نیست اما بدلیل وجود برخی ناخالصی ها که فقط توسط سیستم RO به راحتی قابل حذف و تصفیه است تمایل به استفاده از این دستگاه وجود دارد، TDS یا همان مجموع ناخالصی های محلول در آب بیش از حد نرمال کاهش یابد و آب خروجی مزه تلخی داشته باشد. جهت رفع این مشکل شیری یکطرفه در دستگاه پیش بینی شده است.

کار این شیر در واقع مخلوط کردن آب خروجی از فیلتر های پیش تصفیه با آب خروجی از کل فیلترهای سیستم است. در واقع با باز نمودن این شیر به بخشی از آب اجازه عبور از فیلتر ممبران داده نمی شود بدین ترتیب آب عبوری از میکسر دچار کاهش TDS نشده و با آب خالص خارج شده از فیلتر پنجم مخلوط و باعث بالا رفتن TDS آن می شود. در این صورت میزان TDS خروجی از دستگاه علاوه بر اینکه به TDS آب ورودی بستگی دارد به میزان باز بودن شیر میکس هم بستگی خواهد داشت. جهت تنظیم TDS ، کاربر با میزان باز نمودن این شیر تعیین میکند که چه مقدار آب از فیلتر ممبران که باعث کاهش TDS می شود عبور نکند

روش صحیح تنظیم: ابتدا شیر مصرف را باز کنید سپس شیر روی مخزن را ببندید، حال کمی شیر میکس را باز کرده و TDS آب خروجی را توسط TDS متر دیجیتال تست کنید. ( در صورت نبود TDS متر طعم آب را بچشید و به محض برطرف شدن تلخی آن شیر میکس را به همان حالت رها کرده و بیشتر باز نکنید ) آنقدر شیر میکس را کم و زیاد کنید تا TDS مطلوب در خروجی بدست آید سپس شیر میکس را در آخرین وضعیت خود رها کنید. حال برای اینکه آب ذخیره شده مخزن با TDS قبلی بوده می بایستی آن را با باز نمودن شیر مخزن خارج کنید. پس از خالی کردن مخزن صبر کنید تا آب با TDS جدید در مخزن ذخیره شود. ( در حالت روشن بودن پمپ دستگاه، افت زیاد فشار آب در شیر مصرف نشان دهنده خالی شدن مخزن و خاموش شدن پمپ نشان دهنده پر شدن مخزن است.)

شیر میکس می تواند پلاستیکی یا فلزی باشد و در ورود و خروج آن اتصال یک سر رزوه یکسر مهر یا QC وجود دارد. شیرهای میکس فلزی یکطرفه بوده و شیرهای پلاستیکی در قسمت خروجی دارای رابط شلنگ یکطرفه ( CHECK VALVE ) جهت جلوگیری از برگشت آب تصفیه شده می باشند

TDS or the total water-soluble impurities than normal output is reduced and the water has a bitter taste. In order to overcome this problem is expected in the milky way.
The output of the device in addition to TDS TDS amount of water depends on the amount of time will depend on the mixing valve is open. To adjust the TDS, the user with the opening of the valve will determine how much water does not pass through the filter membrane that reduces the TDS
Correct approach: First, open the valve on the tank and close the intake valve, a valve is opened and mixed with the effluent water TDS TDS meter test.Leave your situation. Now, water storage tank with previous TDS should remove it by opening the tank valve. After emptying the tank, wait until the water stored in the tank with the new TDS. (In the case of the pump light, high water pressure drop in milk consumption represents the empty tank and pump shutdown indicates that the tank is full.)
Mix milk can be plastic or metal, and at one end of the threaded inlet and outlet connections are entirely sealed or QC. Mixing valves and check valves, metal, plastic hose connector on the output of a single (CHECK VALVE) are used to prevent return water

Filter aquarium water, pool water filters, water filters, water treatment Eva soft water, water purification water tek, single aqua water treatment, water purification, climate Aqua, Aqua Life Water Treatment, Water Treatment Aqua Gold, Household Water Purifier water tek, the price of water purification soft water, the price of water treatment water tek, the price of water purification soft water, water purification units representing soft water, water purification units representing water tek