مخازن زمینی (Reservoir Tank)

مخازن زمینی

مخازن زمینی (Reservoir Tank)

مخازن زمینی به دو منظور ساخته می شوند. یکی برای ذخیره آب برای مصارف صنعتی بخصوص برای ساعات پیک و دیگری برای آتش نشای .بطور کلی برای آتش نشانی فقط مخازن زمینی مناسب هستند زیرا برج آب به ظرفیت بسیار زیاد که بتواند جوابگوی مصرف آتش نشانی باشد بسیار گران و غیر اقتصادی میباشد.

همچنین در صنایعی که مصرف آب آنها زیاد است و دارای چاه نامناسب یا انشعاب هستند مخزن زمینی ضروریست.

مخازن زمینی برای ظرفیت های کم مانند آب نرم می تواند فلزی باشد ( تانک های ایستاده فلزی ) ولی برای ظرفیت های زیاد باید از بتن مسلح ساخته شوند. یک مخزن بتنی حتما باید حداقل دارای دو قسمت باشد تا در مواقع اضطراری و یا تمیز کردن کف یکی از آنها بتوان از دیگری استفاده کرد تا در کار تولید خللی وارد نشود . در این مخازن لوله های زیر آب و لوله های مکش پمپ ها باید در نظر گرفته شود,

Ground reservoirs (Reservoir Tank)

Army tanks are made to order. One is to store water for industrial use, especially for peak hours and another for fire-ground tanks are just seedlings In general the fire because the water tower is a huge capacity to meet consumer fire is very expensive and uneconomical.

Also, industries with high water consumption and underground storage wells are inappropriate or split away.

Land for low-capacity applications such as water tanks can be steel (steel standing tanks), but for large capacity needs to be built of reinforced concrete. A concrete tank must be at least two emergency or other cleaning floors, one of which can be used to produce Khlly not get in. In the underwater tanks, pipes and tubes, suction pumps should be considered,