سختی کل (TH)

سختی آب

سختی کل جزئی از TDS است. منظور از سختی کل مجموع غلظت کلسیم و منیزیم موجود در آب است.بنا براین سختی آب ، بخشی از TDS آب است. عامل اصلی رسوب گذاری آب ، کاتیون های سختی با آنیونها در داخل آب واکنش داده و یک رسوب جامد ایجاد می نمایند. در آبهای طبیعی ، معمولا غلظت کلسیم حدود دو برابر منیزیم است در حالی که در آب دریا غلظت منیزیم حدود 5 برابر کلسیم می باشد.

میزان سختی را برحسب mg/li CaCo3 بیان می کنند.

اثرات منفی آب سخت

باعث رنگین شدن ظروف سفالی و دیر پز شدن سبزیجات و بی رنگ شدن آنها می شود.

باعث افزایش مصرف صابون و مواد شوینده می شود. ( یونهای کلسیم و منیزیم موجود در آب با صابون و مواد شوینده ترکیب شده و آن را به صورت نامحلول در آورده و با رسوب دادن مواد صابونی ، عملا صابون را از نقش اصلی آن یعنی تمیز کردن باز می دارند. )

باعث ایجاد لکه روی محصولات نساجی و مواد غذایی می شود.

باعث ترکیدگی دیگ های بخار ( به علت رسوب جداره داخلی دیگها ) می گردد.

سبب رسوب املاح بر روی وسایل بهداشتی مانند دستشویی ، وان حمام و … می شود.

بنابراین آنچه که باعث تشکیل رسوب در لوله ها، دیگ های بخار، کتری، اتوی بخار، چای ساز و … می شود همان سختی آب است.

از آنجا که سختی آب جزئی از سنگینی آب (TDS) است لذا با کاهش سنگینی آب و سبک کردن آب می توان سختی را نیز کاهش داد و از ایجاد رسوب جلوگیری کرد.

یکی از بهترین روشهای کاهش سنگینی و سختی آب روش اسمزمعکوس است. این فناوری در دستگاههای تصفیه آب خانگی استفاده می شود و آب را تا 90 درصد خالص تر می کند. امروزه استفاده از دستگاههای تصفیه آب خانگی جهت کاهش سنگینی و سختی آب و حذف ناخالصی های مضر حل شده در آب نظیر نیترات، تبدیل به یک ضرورت در کل دنیا شده است.

TDS is the hard part. The hardness of the total concentration of calcium and magnesium in the water According to this hardness, TDS of the water. The main cause of fouling water hardness cations and anions in the water react and create a solid precipitate. In natural waters, usually about twice as much magnesium as calcium concentrations in seawater concentrations of magnesium, calcium is about 5 times.
Degree of difficulty in terms of mg / li CaCo3 expressed.
Negative effects of hard water
Will be colored crockery and cooking the vegetables slow and discolor them.
Increase the use of soaps and detergents.
Cause stains on textiles and food.
Caused a burst of steam boilers (boilers due to the deposition of the inner layer) is.
Cause precipitation of salts on health items such as toilet, bathtub, etc. are.
So what causes the formation of deposits in pipes, boilers, kettles, steam iron, coffee maker and water hardness is the same.

One of the best ways to reduce the weight and hardness of the RO. The technology used in home water purification systems and water purification up to 90% more. The use of home water purification systems to reduce the weight and hardness of the water and remove harmful impurities such as nitrate dissolved in water, become a necessity of world.

Reverse osmosis, water puri water, water purification, water purification sure Aqua Star, Taiwan Aqua Water Treatment, Water Treatment Tech Aqua, Aqua Water Treatment Joy, Life Aqua Water Treatment, Water Treatment Aqua Gold, household water treatment machine soft water, scrubbers household water water tek, home water purifier soft water, water purification price soft water, the price of water treatment water tek, the price of water purification soft water, water purification price of water tek, price of treating water tek, representing soft water treatment system water, water purification units representing water tek