سختی گیرهای مغناطیسی و چیلرها

سختی گیرهای مغناطیسی

درتاسیسات حرارتی و برودتی، چیلر یکی ازضروری ترین و گران قیمت ترین اجزاء سیستم می باشد که درصورتیکه از نوع آب خنک باشد معمولا از یک برج خنک کن در کنار آن استفاده می شود که همین امر باعث انتقال مشکلات سختی و رسوب آب از برج خنک کن به چیلر می شود که زیان حاصل از این فرایند درچیلرها به مراتب سنگین تر و گران تراز برجهای خنک کن است . کاهش بازدهی چیلرها ، ایجاد رسوب در لوله‌های مسی کندانسور ، ایجاد خوردگی و فرسایش درچیلر ، نیاز به اسید شویی و هزینه ناشی از آن ازعمده ترین مشکلاتی است که دراثرسختی و رسوب درچیلرها ظاهر میشود . درصورتیکه از فن آوری سختی گیری مغناطیسی درچیلرها به خصوص درورودی کندانسورآنها استفاده شود، نه تنها ازبروزلایه‌های رسوب در آنها جلوگیری می‌شود بلکه به مرور زمان رسوبهای موجود نیزاز بین رفته و نیاز به سختی گیری شیمیایی یا اسیدشویی برطرف می شود . همچنین این امرباعث افزایش بازدهی برودتی چیلر شده وبه مرور زمان شاهد افت راند مان سیستم نخواهیم بود .

True heavy losses from this process Drchylrha far Trazbrjhay cooling is expensive.
Reducing the efficiency of chillers, creating sediment copper condenser tubes, corrosion and erosion Drchylr the need for acid washing and the cost of the most Azmdh problems Drasrskhty and sediment appears Drchylrha.
If the technology of magnetic hard Drchylrha the entrance Kndansvranha be used to not only prevent but also to time the deposits of sediment Azbrvzlayhhay Nyzazbyn and softening chemical or pickled need to be fixed.
It also leads to increased efficiency and cooling chiller has decreased over time, the system will not be our driving.Bkhar, for Snty, softener magnetic water softener softeners softening half Atvmatyk,, Rzyny, softener and softener magnetic water softener and softener and a variety of precise deposition nozzle Zda, Gyr, installed hard hard erection Gyr, softening water, map taker, hard salt softener maintenance Gyr,