خلاصه ای از مراحل تصفیه آب

دستگاه آب شيرين كن اسمزمعكوس خانگی

در مرحله اول دستگاه تصفیه آب از فیلترهای پلی پروپیلن، استفاده می شود، مرحله دوم شامل فیلتر کربن پودری است و مرحله سوم فیلتر کربن بلاک را شامل می شود. مرحله چهارم دستگاه تصفیه آب خانگی که مهم ترین قسمت دستگاه های اسمز معکوس است

شامل ممبرین می شود. مرحله پنجم شامل فیلتر کربن خطی است و مرحله ششم به انتخاب می تواند فیلتر مواد معدنی و یا فیلترORPگذاشته شود. مرحله هفتم دستگاه تصفیه آب خانگی شاملUVمی باشد که جهت ضدعفونی نهایی روی دستگاه کار گذاشته شده است.  بنابر نیاز هر منطقه و مورد مصرف آب می توان دستگاه تصفیه آب خانگی مناسبی را انتخاب کرد و مورد استفاده قرار داد.

In the first stage water purifier filters, polypropylene,Used, the second stage filter and carbon powder Third stage Block carbon filter included
. The fourth stage is the most important part of home water purifier reverse osmosis system is Including membrane.The fifth stage includes a carbon filter is linear and
The sixth stage of the selection can be filtered mineral or filtered ORP.
Step Seven home water treatment system consisting of UV for disinfection final device is implanted.
According to the needs of each region and the home water treatment system, water consumption can be a good choice.And used.

water tek water purifier, water purification, water tek, water tek by installing a water treatment system, water and soft water treatment, water treatment, household water treatment, household water treatment water tek, household water treatment in Karaj, soft water, domestic water, water filtration system, water purification system water tek, soft water, water purification equipment, water company, Safe, Safe water