در سیستم اسمز معکوس دستگاههای تصفیه آب چه عملی انجام می شود

عملکرد ro در تصفیه آب خانگی

آب ورودی از لوله کشی در ابتدا وارد فیلتر مرحله اول می شود و با توجه به اینکه منافذ این فیلتر حدود 5 میکرون است از عبور ناخالصی های درشتتر مانند گل و لای و شن و ماسه و زنگ لوله ها جلوگیری می کند.

سپس آب وارد فیلتر مرحله دوم می شود و حدود 98 درصد از مواد شیمیایی آلی و ترکیبات کلر را از آب جدا کرده و سپس آب وارد فیلتر مرحله سوم می شود که مانع عبور مقادیر بسیاری از مواد شیمیایی و سمی و حتی نمک و کلر محلول در آب می شود و سپس در مرحله چهارم آب وارد فیلتر ممبران شده که حدود 95 تا 99 درصد آلودگی های محلول در آب که اندازه آب بسیار کوچک است (مانند ویروسها ، میکروبها ، انگل ها و باکتری ها ) را جدا کرده و از قسمت فاضلاب به بیرون می فرستد و سپس آب تصفیه شده وارد مخزن تحت فشار میشود تا آب در این مخزن جهت مصرف ذخیره شود . هنگامی که شیر آب شرب نصب شده بر روی سینک ظرفشویی را جهت برداشت آب باز می کنیم مرحله پنجم فیلترینگ انجام می شود به این صورت که آب از مخزن تحت فشار خارج شده و از این فیلتر عبور می کند تا به شیر آب شرب برسد که طی این عمل طعم نامطبوع از آب گرفته شده و به اندازه کافی به آب اکسیژن تزریق می شود و آب سالم و پر اکسیژن را تحویل می دهد

The water enters the filter inlet pipe of the first stage And the fact that the pores of the filter is about 5 microns.
Passing coarse impurities such as mud and sand and pipes will prevent rust.The second step is then filtered water And about 98% of organic chemicals and chlorine compounds are separated from the water The third stage is then filtered water Which prevents the passage of large amounts of toxic chemicals and chlorine or salt is dissolved in water In the fourth stage membrane was then filtered water
95 to 99 percent of water pollution in water that is too small (Such as viruses, germs, parasites and bacteria) isolated from sewage and outward
And then treated water into the pressure vessel The water stored in the tank for use. When mounted on the sink faucet drinking water to the fifth stage filtering will be performed Accordingly, the water was removed from the pressure vessel
And passes through the filter to reach drinking water This action was taken during the unpleasant taste of water And enough water to oxygen and water injection and delivers oxygen.

Soft Water Company, representing water, representing soft water, soft water, water treatment, household water treatment Tehran, Karaj Water Treatment, Water Treatment Branch, Safe water company, the price of soft water, water treatment, water purification soft water machine price, representing of water in Tehran Safe, Safe water agencies, water, Safe, Safe water