مشخصات فنی فیلتر شنی تحت فشار

فیلتر شنی

مشخصات فنی فیلتر شنی تحت فشار شرکت:

1-مخزن دستگاه جهت فشار کار بر حسب Psigبا اتصال جوش   دو سر عدسی طراحی شده است  و هر مخزن دارای دو دریچه بازدید می باشد.

2-پوشش داخلی با یک لایه ضد رنگ  و سه لایه رنگ اپوکسی و سطح خارجی آن با ضد رنگ و رنگ روغن مناسب پوشانده می شود.

3-مخزن دستگاه با توجه به ظرفیت ،فشار کاری متناسب را به خوبی تحمل می نمایند.

4-سطح پائینی مخزن دو جداره ،مجهز به استر لینر های کف (آب جمع کن)که از جنس P.v.cمی با شند.

5-دستگاه مجهز به مانومتر،شیر هوا گیری،شیر هوا گیری یا تخلیه می باشند.

6-دستگاه حاوی سنگ و شن (سیلیس) سایز بندی و شسته شده ضد اسید از نوع مرغوب.

جهت طراحی و ساخت دستگاه فیلتر شنی به ارائه اطلاعات زیر نیاز می باشد.

الف)میزان آب مورد نیاز مصرفی

ب)مدت زمان کاری

Technical specifications pressure sand filter:
1. The working pressure in the tank Psig with welding ends of the lens is designed with two valves per cylinder is viewed.
2-lining with an anti paint layers and three layers of epoxy paint and its external surface is covered with a suitable anti-color and oil painting.
3. The device according to the capacity of the tank, according to the working pressure are well tolerated.
4-level double bottom tanks, Esther Lynr floor with water (aggregator), which is made of Pvc nitrogen.
5. The device is equipped with a manometer, deaeration valve, air valve and discharge are obtained.
6. The device consists of rock and sand (silica) and washed sizes of high quality anti-acid.
To design and build a sand filter system to provide the following information is required.
A) The amount of water needed for consumption
B) Duration of work

ALKOSAR water treatment, water puri water, water purification sure ester Lynr floor, minimal heat loss, water, sex Pvc, occupied volume limit, the removal of suspended impurities, removal of silt in the water, the speed of treatment, silica, milk deaeration, low cost, process, lime, sand filter