چگونگی عملکرد فیلترهای موجود در دستگاههای تصفیه آب

فیلترهای دستگاه تصفیه

فیلتر الیافی : حذف شن،ماسه،رسوبات لوله،ذرات معلق و کدورت آب

فیلترکربن پودری : حذف کلر، تری هالومتان و مواد آلی

فیلتر کربن جامد : حذف کلیه آلودگی های شیمیایی که باعث تغییر طعم و رنگ آب می شود.

فیلتر ممبران : فیلتر اصلی تصفیه که دارای یک غشاء نیمه تراوا تا اندازه ی 0/0001 میکرون می باشد.و عمل کاهش TDS (سختی) آب ، حذف میکروب ، ویروس ، انگل ، شوری آب و کلیه ی عوامل بیماری زا در این مرحله صورت میگیرد.

مخزن ذخیره : دارای دیافراگم جهت تامین فشار آب خروجی و توانایی ذخیره آب به حجم 15 لیتر

شیر میکس : جهت تنظیم TDS آب خروجی.

Fiber filter: remove sand, gravel, pipe sediment, suspended solids and turbidity

Fyltrkrbn powder: Removes chlorine, trihalomethanes and organic materials

Solid carbon filter: remove all chemical contamination that can change the flavor and color of the water.

Membrane filter, the filter of treatment with a semipermeable membrane to act to reduce the size of 0.0001 microns Bashd.v TDS (hard) water, remove bacteria, viruses, parasites, pathogens, salt water and all the stages ment.

Storage tank, a water outlet aperture and the ability to provide water storage volume of 15 liters

Milk Mix: To set the TDS effluent.

Aqua Water Treatment Joy, Life salty water, reverse osmosis, water TDS is set, remove chemical contamination, remove THMs, remove chlorine, organics removal, removal of microbes, semipermeable membrane, water pressure, filter fibers, solid carbon filter , membrane filter, carbon filter Pvdry, reduce TDS, water storage tank