مشکلات مربوط به سختی آب

مشکلات مربوط به سختی آب

مشکلات مربوط به سختی آب:

آب سخت موجب از دست دادن طعم و مزه خوب چای و قهوه می شود. پخته نشدن حبوبات با آب سخت، ضرر رساندن به جداره دیگ های بخار و ایجاد قشر آهکی بر روی جداره دیگ و همچنین ایجاد رسوب در ظروف، تاسیسات و گرفتگی لوله های آب گرم، شوفاژها، بویلرها و انفجار دیگ های بخار از معایب آب سخت است. در ضمن کاتیون های کلسیم و منیزیم با صابون واکنش داده و جایگزین سدیم موجود در صابون می شوند و از کف کردن صابون در آب جلوگیری می کنند و لذا از قدرت پاک کنندگی صابون کاسته می شود.

هرچند مطالعات اپیدمیولوژی نشان داده اند در مناطقی که از آب های سخت استفاده می کنند بیماری های قلبی و عروقی مثل سکته قلبی و فشار خون کمتر مشاهده شده است. از طرفی آب های خیلی سبک بی مزگی ناخوشایندی دارند.

در مجموع از اکثر شهرهای کشور دارای سختی کلی بینppm  500-200 بوده البته از نظر مزه و گوارایی متفاوتند، ولی از نظر قابلیت شرب و استاندارد 1053 فاقد هرگونه مشکل هستند. به دلیل وجود سختی در آب شرب و گواراتر شدن آب با کاهش سختی امروزه مردم به فکر استفاده از آب بطری شده و یا تصفیه خانگی آب افتاده اند

Besides the manpower and the increasing cost of labor, the automatic sorting has been a popular choice. All in all the three systems, sorting systems, optical, transmission and scanning systems of classification. For all three systems, a sensor that can be used plastic bottles on the physical or chemical characteristics of the data that an analyst Almshklat on Hardness:

Hard water causes a loss tea and coffee will taste good. Not baked beans with hard water, lime rind harm walls to create steam boiler and the boiler casing and also precipitated in the container, and Eclipse installations, hot water pipes, radiators, boilers and steam boiler explosion disadvantages of hard water . کلس. On the other hand, the waters are too light unwelcome platitude.

In general, the most difficult cities in the province have generally been between ppm 500-200 salubrity of course, the taste is different, but in terms of potability standard 1053 without any problem. are: a towering
Are separated.

The air jets (nozzles) to remove unwanted bottles, plastic bottles are used in the route. Of all the technologies used surest way using X-ray to detect chlorine in PVC bottles (PVC) plastics.