فرایند تصفیه فاضلاب

فرایند تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب فرایندی است که بسیاری از آلاینده ها از پساب یا فاضلاب حذف می شود و هم آب مناسب با طبیعت تولید می شود. برای اتمام کار فاضلاب باید به لوله ها و زیرسازی مناسب به مناطق پاک منتقل شود و فرایند باید خودبخود انجام پذیرد و کنترل شود. بعضی فاضلاب ها نیازمند روش متفاوت و تصفیه منحصر به فردی هستند. در ساده ترین حالت برای تصفیه فاضلاب از جداسازی جامدات و مایعات استفاده می شود که معمولا روش رسوب گذاری است.

با تبدیل تدریجی مواد محلول به جامدات معلق که معمولا لخته های بیولوژیکی هستند که ته نشین می شوند و باعث می شود یک جریان روان از آبی که خلوص آن افزایش می یابد تولید می شود

.Wastewater treatment process

Wastewater treatment process wastewater or sewage that many contaminants can be removed and the water is produced by nature. For completion of sewer pipes and foundations should be passed fit to clean areas and the process must be automatically done, and controlled. Some sewage treatment plants are unique and require different approaches. In the simplest case of the separation of solids and liquids used for wastewater treatment, which is usually deposited.

With the gradual conversion of soluble biological flocculation of suspended solids are usually
That settle and cause a flow of pure water produced increases.

Astkhr, reverse osmosis water purifier, water pollution, waste recycling Snty, Snty, importance of wastewater treatment plant effluents Snty, Fazlab, lead removal from wastewater effluents Snty, Snty, remove chromium from industrial wastewater treatment process Fazlab,