اولترا فیلتراسیون (UF)

اولترا فيلتراسيون

تراوش از فیلتری که قادر است ذرات بسیار بالا ریز را از خود عبور دهد را فراپالایش یا اولترا فیلتراسیون می نامند.

فراپالایش با بهره گیری از غشاها انجام می شود و از این نوع غشا برای جدا سازی ماکرومولکول هایی با اندازه 20 تا 1000 انگستروم استفاده می شود.

تمام نمک های محلول و مولکول های کوچکتر از این محدوده از غشا عبور می کنند. در این روش جداسازی کلوئیدها، پروتئین ها، مواد میکروبی بیماری زا و مولکول های آلی بزرگ انجام می شود. این فناوری کاربردهای موثری در تصفیه آب و فاضلاب دارد از جمله حذف کدورت در بخش پیش تصفیه سیستمهای RO و پساب های صنعتی.

Leakage of filter that is able to pass through the fine particles to very high or ultra filtration is called ultrafiltration.

Ultra filtration membranes can be done using
And the membrane for separation of macromolecular size is 20 to 1000 Å.
All dissolved salts and molecules are smaller than the area of the membrane.
The separation of colloids, proteins, organic molecules of microbial pathogens and done great.
The technology has applications in water and wastewater treatment is effective
Including turbidity removal in the pretreatment systems and industrial wastewater.

Drinking water purifier, reverse osmosis water purifier, water purifier Tehran, ultra filtration, percolation, filtration systems, RO, separation of colloids, macromolecular separation, the separation of proteins, turbidity, systems, RO, ultrafiltration, organic molecules, salts soluble in water, industrial wastewater