پیشینه تاریخی اسمز نیمه تراوا

تصفیه آب با اسمز ممبران

اسمز نیمه تراوا پیشینه تاریخی :

تحقیق در مورد اسمز معکوس در سال 1950 در دانشگاه فلوریدا، جائیکه رید و بوتون که توانستند خاصیت نمک زدایی ممبرین استات سلولز را شرح دهند، آغاز شد.

لوب و سوریرجان، گسترش تکنولوژی اسمز معکوس را با ایجاد نخستین ممبرین استات سلولز نا متقارن ادامه دادند.

تحقیق در مورد این پیشرفت خوب و امیدوار کننده منجر به ایجاد پیکربندی بهتر و جدیدتر اجزای اسمز معکوس شد، به طوریکه امروزه این صنعت اکثرا اجزای مارپیچ فنری و در برخی موارد اجزای فیبر توخالی را تولید می کنند. دراوایل سال 1980 تحقیق و بررسی در لابراتوارهای دولتی آمریکا، منجر به تولید نخستین ممبرین پلی آمیر مرکب شد. این ممبرین ها عمدتاً نسبت به ممبرین های سلولزیک، از جریان تراوش و نمک زدایی بالاتری برخوردارند.

امروزه با معرفی ESPA3 توسط هیدراناتیک ها، این صنعت با ترتیب کاهش بزرگی در مسیر نمک، به افزایش 20 دفعه ای در جریان هر فشار بر روی ممبرین های سلولزیک اصلی رسیده است

 نیمه تراوا چیست :

نیمه تراوا به ممبرینی اشاره می کند که به طور انتخابی به اقسام خاصی اجازه عبور می دهد در حالیکه الباقی گونه ها باقی می مانند.

در واقع بیشتر گونه ها از ممبرین خواهند گذشت اما با سرعت متفاوت و قابل توجه.

در اسمز معکوس، محلول (آب) با سرعت بیشتری نسبت به ذرات نامحلول (نمکها) از ممبرین ها عبور می کنند، با توجه به اینکه آب خالص تولید می شود، پیامد نهایی این است که تفکیک حلال حل شده روی می دهد. در برخی موارد عدم آبیاری باعث غلیظ شدن نمک می شود.

o اسمز چیست :‌

اسمز یک روش و شیوه نرمال(طبیعی) شامل عبور یک محلول غیلظ از میان مانع ممبرین نیمه تراوا می باشد. یک مخزن آب خالص را با ممبرین نیمه تراوا که به دو قسمت تقسیم شده، تصور کنید. آب خالص در مقایسه با دو قسمت یک ممبرین نیمه تراوا ایده آل در فشار و دما برابر از میان ممبرین ها عبور نمی کند، زیرا اختلاف سطح شیمیایی دو قسمت برابر است.

اگر نمک قابل حل به یک قسمت اضافه شود، اختلاف سطح شیمیایی این محلول نمک کاهش پیدا می کند. استمراراً قسمت آب خالص از میان ممبرین به سمت قسمت محلول نمک حرکت می کند تا تعادل اختلاف سطح شیمیایی احیاء گردد.

در شرایط علمی، دو قسمت مخزن از لحاظ اختلاف سطح شیمیایی شان تفاوت دارند و محلول، از طرف اسمز، اختلاف سطح شیمیایی اش را در کل سیستم همسان می سازد. تعادل زمانی برقرار می شود که ناهمسانی و تفاوت فشار هیدرواستاتیک ناشی از تغییرات گنجایش حجم در قسمت، با فشار اسمزی برابر می شود. فشار اسمزی، یک تناسب خاصیت محلول به غلظت نمک و استقلال ممبرین است.

Semi-permeable RO history:

Research on Reverse Osmosis in 1950 at the University of Florida, where Reid and Bvtvn that could explain properties of cellulose acetate membrane desalination began.

Lobe and Svryrjan, development of reverse osmosis technology to create the first asymmetric cellulose acetate membranes continued.

Research in government laboratories America in early 1980, leading to the production of the composite membrane was made ​​emir. The membrane to the membrane of Slvlzyk mainly from the desalting leakage current and higher.

ESPA3 introduced today by Hydranautics, an industry with such a large reduction in road salt, an increase of 20 times during any pressure on the membrane is the main Slvlzyk.

o What is semipermeable:

The semipermeable membrane suggests that the choice to allow certain types while keeping the rest of the species remain.

In fact, most species will pass through the membrane but at different rates and significant.

In reverse osmosis, liquid (water) more rapidly than insoluble particles (salts) that passes through the membrane, given that pure water is produced, the final outcome is that the resolution on the solvent. In some cases, lack of water causes a thickening of the salt.

o What is osmosis:

Osmosis is a method and normal mode (normal), including through a semi-permeable membrane is dissolved Ghylz through the barrier. A water tank with a semi-permeable membrane that is divided into two parts, imagine. Pure water with two parts of a semi-permeable membrane ideal temperature and pressure against the membrane does not pass, because the chemical level difference is two-fold.

If a soluble salt is added to a portion of the difference of the chemical salt solution decreases. Astmrara the water moves through the membrane into the salt solution to restore the balance between the chemical level.

In scientific terms, the difference of their chemical differences between the tank and the solution, by osmosis, its chemical level, the differences identified in the whole system. Equilibrium is established when the difference of hydrostatic pressure differences caused by variations in the capacity of the volume, is equal to the osmotic pressure. Osmotic pressure is a solution property proportional to the salt concentration and