الکترو دیالیز در تصفیه آب صنعتی

دستگاه الکترو دیالیز در تصفیه آب

در تصفیه آب صنعتی نا خالصی های قبل از ورود آب به داخل واحدصنعتی را تصفیه خارجی می گویند در این نوع تصفیه صنعتی ناخالصی آب با افزودن مواد شیمیایی مناسب در آب باعث از بین بردن سختی آب می شود و به دستگاه های صنعتی آسیب جدی وارد نمی کنم تصفیه آب صنعتی و نیمه صنعتی با میزان دبی بالا استفاده می شود در صورت نداشتن ذبی بالا هزینه تصفیه آب خارجی هزینه ای بالا را متحمل می شود لذا برای حذف کامل ناخالصی ها با افزودن مواد شیمیایی مناسب به آب در خود واحد صنعتی عمل تصفیه انجام می پذیرد که به آن تصفیه داخلی می گویند .

الکترو دیالیز :

بعنوان یک روش صنعتی برای تصفیه آب در دستگاهها صنعتی استفاده می شود الکترو دیالیز یکی از روش های رزینهاست که به جای دانه هایی زیر غشاهای صفحه ای با مقاومت مکانیکی بالا استفاده می شود این غشاها آنیونی ها هستند که می تواند از آنها عبور می کند غشاهای کاتیونی دارای بار الکترویکی منفی بوده و تنها کاتیونها اجازه عبور دارند این روش نیز برای تصفیه آب در دستگاه های صنعتی و نیمه صنعتی به صرفه تر خواهد بود و در مصرف آب صرفه جویی و استفاده مناسب می شود.

 Impurities in industrial water treatment plant to purify water from entering the inside out say in this
Industrial purification of water by adding chemical impurities in the water will destroy the water hardness is appropriate
And industrial devices do not damage water treatment for industrial and semi-industrial with high flow rate
Dubai is in the case of high-cost external water treatment costs incurred above to remove it
Full impurities by adding suitable chemical water treatment plant in the industrial action carried out that
To interior purification say.
Electro Dialysis:
As an industrial method for treating industrial devices are used in a method of electroDialysis
Resin is that instead of following the grain of the page membranes with high mechanical strength used this
Anionic membranes, which can pass through the cationic membranes and negative electric charge
Cations are only allowed method for water purification in industrial and semi-industrial machine-effective
Will be more convenient and save water and use it.

Resin, active coal, water storage tank Mapna desalination, reverse osmosis desalination, desalination Qeshm Mapna, magnetic desalination, desalination plant Joker, six-stage water purifier ro, Shiraz water purifier, Device water desalination, desalination Plants agricultural, industrial water treatment station Mashhad, the price of agricultural water desalination, industrial water purifier price