زمان تعویض فیلترهای دستگاه تصفیه آب

change filter water purifier

زمان تعویض فیلترهای اول – دوم – سوم دستگاه تصفیه آب بین 6 الی 8 ماه می باشد و این زمان با توجه به مقدار مصرف و کیفیت آب میتواند متغییر باشد

بعنوان مثال : در مناطق شرق و جنوب تهران ، اسلامشهر ، شهر ری ، ورامین ، قرچک و … مشاهده شده است که زمان تعویض فیلترها تا یک ماه نیز تقلیل یافته است .

در برخی از نقاط شهر کرج مثل منطقه دهقان ویلا اول و دوم کرج به علت نامناسب بودن آب اشامیدنی این منطقه، فیلتر اول دستگاه تصفیه آب باید هر یک یا دو ماه تعویض گردد.

باز کردن هوزینگ

  – فیلتر ممبران یا مرحله چهارم دستگاه تصفیه آب : این فیلتر در صورتیکه فیلترهای سه مرحله اول بموقع تعویض شوند تا 4 سال نیز عمر میکند . ( بستگی به نوع و جنس فیلتر )

  – فیلتر پست کربن یا مرحله پنجم دستگاه تصفیه آب : این فیلتر بهتر است سالیانه تعویض شود ، مقدار مصرف بر روی فیلتر قید شده است ، ظرفیت این فیلتر تا 6000 لیتر می باشد

  – فیلتر مینرال یا مرحله ششم : این فیلتر بهتر است سالیانه تعویض شود ، مقدار مصرف بر روی فیلتر قید شده است ، ظرفیت این فیلتر تا 6000 لیتر می باشد

  – فیلتر قلیایی یا آلکالاین دستگاه تصفیه آب : این فیلتر بهتر است سالیانه تعویض شود ، مقدار مصرف بر روی فیلتر قید شده است ، ظرفیت این فیلتر تا 6000 لیتر می باشد

اگر ساکن استان البرز و شهر کرج هستید می توانید با نمایندگی اصلی این شرکت تماس بگیرید و سفارش تعویض فیلتر دستگاه تصفیه آب در کرج را با کارشناسان فروش و فنی این شرکت در میان بگذارید.

دستگاه تصفیه اب نیاگارا,
دستگاه تصفیه آب نیولایف,
دستگاه تصفیه آب نیترات,
دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی,
دستگاه تصفیه آب نگین,
قیمت دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی,
دستگاه تصفیه آب خانگی نیترات,
نانو فیلتر تصفیه آب,
نمایندگی فیلتر تصفیه اب,
دستگاه تصفیه آب معصومی,
دستگاه تصفیه آب مشهد,
دستگاه تصفیه آب معدنی,

When replacing filters water purifier

When replacing the filters of the first – second – third water purifier between 6 to 8 months and this time may vary according to usage and water quality

For example, in the East and South of Tehran, Karaj Branch, Rey, Varamin, Qarchak and observed that the time to replace filters is reduced to a month.

In some parts of the town of Karaj Karaj like the first and second peasant cottage area due to inadequate drinking water, first water purifier filter should be replaced every one or two months.

Open housing

  – Membrane filter or fourth stage water purifier: The filter should be replaced filters the first three steps in time is 4 years old. (Depends on the type and age filters)

  – The fifth stage water purifier filter carbon or email: This filter should be replaced every year, consumption is listed on the filter, the filter capacity is up to 6000 liters

  – Mineral or sixth stage filter: The filter should be replaced every year, consumption is listed on the filter, the filter capacity is up to 6000 liters

  – Alkali or alkaline water purifier filter: The filter should be replaced every year, consumption is listed on the filter, the filter capacity is up to 6000 liters

If the inhabitants of the town of Karaj in Alborz province and you can call and order the company’s main representative in Karaj water purifier filter replacement with the company’s sales and technical experts on this page.

Water purifier Falls,
Newlife water purifier,
Water purifier nitrate,
Semi-industrial water treatment system,
Teenagers water purifier,
Price semi-industrial water purifier,
Household water purifier nitrate,
Nano water filter,
Representing water filter,
Masumi water purifier,
Mashhad water purifier,
Mineral water purifier,

Replacement filters for water purification, water treatment, household water filter

Labels training replacement filters water purifier, water purifier filter replacement, filter replacement water purifier, replace the filter household water purifier, water purifier replacement filters, filter replacement procedure water purifier, water purifier replacement filter, filter replacement household water purifier, water purifier replacement filters, filter water purifier how to change, how to change filters household water purifier