مزایای صافی شنی کند

تصفيه آّ‌ب آشپزخانه Ro

مزایای صافی شنی کند

1 ـ آسان بودن ساخت و بهره برداری

2 ـ ارزان تر بودن نسبت به صافی تند

3 ـ کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکــی آب تصفیه شده، بسیار خوب است و کارایی آن در حذف میکروب‌ها 9/99 تا 99/99 درصد می‌باشد و E. coli را 99 تا 9/99 درصد کاهش می‌دهد. در صافی شنی کند پیش تصفیه صورت نمی‌پذیرد وازمواد منعقد کننده استفاده نمی‌شود. به همین دلیل آب مورد استفاده بایستی کدورتی کمتر از 10 واحد J.T.U داشته باشد.

The advantages of the filter bed
1, the simplicity of design and operation
2 cheaper than the fast filter
3 of physical, chemical and biological water treatment was very good and the removal efficiency of 99.9 to 99.99% of germs and E. coli at 99 to 99.9 per cent. The slow sand filter treatment is not used as a coagulant Vazmvad refuses. For this reason, water turbidity should be less than 10 JTU.

Water Purifier PURE WATER, Water Purifier puricom, Water Purifier Water Purifier sure life water tek, household water treatment machine soft water, water purification system water tek, home water purifier soft water, water purification price of soft water, the price water treatment water tek, the price of water purification soft water, water purification price of water tek, the price of home water purification water tek, the price of water purification soft water, water purification unit price of water tek, representing water, soft water purifier