خواص استفاده از سختی گیر  الکترونیکی  

فیلتر ممبران

سختی گیر الکترونیکی مانع به وجود امدن رسوب در دستگاه ها و تجهیزات می شود . سختی گیرالکترونیکی با جلوگیری و دفع رسوبات از قبل شکل گرفته برروی دیواره لوله ها مانع از آسیب رساندن آن به دستگاه و تجهیزات می شود . سختی گیر الکترونیکی با افزایش انتقال حرارت به مبدلها باعث جلوگیری از هدر رفت انرژی می شود . اگر خوردگی لوله کم شود نتیجتا طول عمرلوله ها و تجهیزات بالا می رود که این یکی دیگر از کار های دستگاه سختی گیر  الکترونیکی  است.  با بالا رفتن حلالیت آبی که تحت تاثیررسوبزدای الکترونیکی است، مواد شوینده مانند صابون و شامپو بهتر کف می کنند . با بکارگیری ازسختی گیرالکترونیکی احتیاج ما به سختی گیرهای شیمیایی ، تبادل یونی و اسیدشویی از بین خواهد رفت.  سختی گیر الکترونیکی موجب تغییرات فیزیکی در آب می شود. علاوه بر سازگاری بامحیط زیست برخلاف سختی گیرهای شیمیایی وتبادل یونی که باعث افت کیفیت آب می شود مرغوبیت آب  راهمچنان خوب و مطلوب حفظ می کند . نصب سختی گیر الکترونیکی خیلی ساده است وبدون نیاز به برش لوله می باشد . سختی گیر الکترونیکی بابرق شهر کارمیکند و در موقع نوسان یا قطع برق سیستم اتوماتیک شروع به کار کرده و برق اضطراری وصل میشود . سختی گیر الکترونیکی برق کمی لازم دارد اندازه آن کوچک است و قیمت آن نزدیک 20 درصد مانند نوع خارجی وسختی گیر تبادل یونی می باشد .

A water softener to prevent the development of deposits in the equipment. hard to prevent passage of a pre-formed deposits on the walls of the pipes to prevent damage to machinery and equipment. Softener electronic converters with enhanced heat transfer to prevent energy loss. If you reduce corrosion of pipes and equipment life expectancy rises so that the work of another electronic device is softening. The higher the water solubility of the affected electronic de-sedimentation, detergents such as soap and shampoo are better floor. We need to use the e-softening chemical softening, ion exchange and pickling will be lost. Physical changes in water softener electronically. In addition to compatibility with the environment against chemical and ion exchange softeners that water quality is good and the desirability of maintaining the quality of water . Installing a water softener is very simple and requires no cutting tube. Hard working and consuming electronic power fluctuations or power failure when automatic start and uninterruptible power supply is connected. Installation requires little electronic softening its small size and its price nearly 20%, including foreign ones hardness ion exchange is involved.

 hard resin systems, membrane filter, softener, glass-fiber, ultra-Electric softener, the softener resin, water softener sales , hard sell, sell softening resin filter water softener hard , filter, water softener prices Domestic prices of industrial water softener, water softener package price, price softening polyphosphate