آشغالگیری مکانیکی

دستگاه آشغالگیر مکانیکی

آشغالگیری یکی از فرایند های تصفیه فیزیکی می باشد که در این فرایند عمل حذف و جداسازی مواد جامد و شناور با قطر هایی بیش از ۵.٠ سانتی متر صورت می پذیرد

و بنا به میزان آب و یا فاضلاب ورودی    می توان از آشغالگیرهای دستی و یا مکانیکی استفاده نمود، معمول ترین نوع آن  آشغالگیر دستی (Manual Bar Screen)  است که عموما” در تصفیه خانه های کوچک مورد استفاده قرار می گیرد و در تصفیه خانه های بزرگ به علت حجم زیاد آشغال ها الزاما” باید از آشغالگیرهای مکانیکی با عملکرد خود کار استفاده نمود .

معمولاً برای جدا کردن مواد درشت و آشغال موجود در فاضلاب از آشغالگیر استفاده می شود . آشغالگیر درشت برای جدا کردن مواد درشت نظیر شاخ و برگ ، بطری و غیره ….. وآشغالگیر متوسط برای جدا کردن مواد نسبتاً درشت بکار می رود . در صورت استفاده از پمپ و سایر تجهیزات مکانیکی استفاده از آشغالگیر ضروری است.

 فاصله بین میله های آشغالگیر درشت حداقل ۲ سانتی متر بوده و طریقه تمیز نمودن آن به صورت دستی و بوسیله چنگک خواهد بود . برای ایجاد سطح تماس بیشتر این آشغالگیر ها را با زاویه ۳۰ تا ۴۵ درجه نسبت به افق نصب می کنند.

Shghalgyry, physical filtration, water and sanitation, Shghalgyrhay manual, mechanical, mechanical Shghalgyrhay, mechanical equipment, Fork,

Shghalgyry a physical treatment processes and in the process remove solids separation vessel with a diameter of more than 5.0 cm takes place
Tend to separate and recycle the coarse material in the wastewater Shghalgyr used. Shghalgyr coarsely to separate the coarse material such as foliage, bottles etc. .. Vashghalgyr medium used to separate relatively coarse material. If you use pumps and other mechanical equipment using Shghalgyr necessary. The distance between the rods at least 2 cm of coarse Shghalgyr and how clean it manually would be by hanger. To make the interface more Shghalgyr with an angle of 30 to 45 degrees from horizontal installations.