شرایط اتاقک دستگاه کلرزن

مخزن کلرزنی آب

دستگاه را از باران وتابش مستقیم خورشید ، سرما و گرما محافظت نماید .دارای تهویه مناسب ، روشنایی کافی ، کفشور (حهت شستشوی دستگاه ) و برق (برحسب نوع دستگاه برق تک و یا سه فاز) باشد ، نزدیک مکان تزریق کلر و در صورت ممکن بر روی لوله آب ساخته شود . طریقه استفاده از دستگاه : مخزن همزن را تا بیست سانتی متری دهانه ، از آب پر نمایید .به مقدار لازم پودر کلر را در داخل آن بریزید .همزن را روشن کرده اجازه دهید 2 الی 10 دقیقه محلول همزده شود سپس همزن را خاموش نمایید .حداقل ده دقیقه اجازه دهید تا آهک تشکیل شده رسوب نماید . در دستگاههای تک مخزنه محلول آماده تزریق می باشد .در دستگاههای دو مخزنه با باز کردن شیر واسط ، محلول در مخزن تزریق پر شده و قابل استفاده می باشد . نصب دستگاه : دستگاه ، در مکانی با شرایط فوق قرار داده شود . برق دستگاه به برق شهر و برق پمپ چاه وصل گردد .(فرمان پمپ تزریق بهتر است از پمپ چاه تغذیه شود. به لوله آب یک بوشن 4/3 وصل گردیده و سپس انژکتور تزریق به آن بسته شود .

Vtabsh device from direct sun the rain, cold and heat, protect .daray adequate ventilation, adequate lighting, Kfshvr (trying to washing machine) and electricity (depending on single or three-phase power system), the chlorine injection site and, if possible close .tryqh water pipes to be made on the device: up to twenty centimeters mixing tank openings, fill with water. In the amount of chlorine powder into the pot and let 2 to 10 minutes .hmzn clear solution is stirred Then turn off your mixer .hdaql ten minutes to allow the formation of lime deposit. Mkhznh solution for injection in a single device. In two Mkhznh devices by opening the valve interface solution can be used in a tank filled injection device .nsb: the machine, put in place with these conditions. Well connected to AC power electric pumps. (Steering pump is powered well pump. The pipes connect a 4/3 socket and then injected into the injector is closed.

Water treatment, household water treatment devices, pumps, chlorination unit chlorine, chlorination of water chlorination systems, chlorination of water, chlorination of water, pumps, chlorination, packaged chlorine, chlorine female line, Water chlorination, water chlorination Astkhr, water chlorination, chlorine manually, water chlorination, chlorination of drinking water.