ویژگی های مختلف دیگ های بخار

اجزا ديگ بخار

برخی از ویژگیهایی که یک دیگ بخار می تواند داشته باشد عبارتند از :

هوا رسانی دیگ

ساختمان بدنه دیگ بخار که شامل موارد زیر است:

بدنه خارجی دیگ بخار

کوره و اتاقک احتراق

لوله ها

تمیزکاری و کنترل دیگ

نصب دستگاه های خارجی دیگ بخار

تجهیزات و اتصالات دیگ بخار

مشعل مایع سوز

جرقه زن الکتریکی گازی

اصول کار پمپ و عرضه سوخت

روش کنترل مشعل خودکار

مشعل های دو سوخته گاز و مایع

کنترل هوا و سوخت

سوئیچ های فشار گاز

آزمایش شیرهای گاز توسط ازت به صورت خودکار

وسایل کمکی دیگ های بخار:

کنترل مدوله فشار

تنظیم دستگاه کنترل فشار

کلید حد فشار

قراردادن حد فشار در اندیکاتور اصلی

کنترل سطح آب دیگ بخار

کنترل کننده پمپ تغذیه و نخستین مرحله کمبود سطح آب و اعلام خطر

کنترل مدوله سطح آب

محفظه شناور

شیر کنترل مدوله

جعبه کنترل

بالا آمدن سطح آب در داخل دیگ (کاهش نسبت تبخیر)

پائین آمدن سطح آب در داخل دیگ بخار ( افزایش نسبت تبخیر)

کنترل کننده دوتائی سطح آب

کنترل کننده سطح آب خیلی کم

پمپ های تغذیه

Some of the features you can have a boiler are:

Air Supply Boilers
The building housing the boiler, which include the following:
Foreign body boiler
Furnace and combustion chamber
Pipe
Cleanup and control of boilers
Boiler installation of external devices
Boiler equipment and fittings
Liquid fuel burners
Electric Spark Gas
Principles and fuel supply pump
Automatic burner control
Two torches burned gas and liquid
Air and Fuel Control
Gas pressure switches
Testing by nitrogen gas valves automatically
Aids boilers:
Modulated pressure control
Adjust the pressure control device
Push the button
Putting too much pressure on the main indicator
Boiler water level control
First, the lack of water and feed pump control and alarm
Modulating control of water level
Float chamber
Modulating control valve
Control Box
Rise in water level in the boiler (a decrease of evaporation)
The declining water level in the boiler (an increase of evaporation)
Water level control their binary
Controlling the water level is too low
Feed pumps

Bvylr, Bkhar, boiler cleaning boiler and controls of Arak indicator Asly, Dyg, Kntrl, box Shnavr, chamber air control valve Mdvlh, Dyg, update Bkhar, boiler pumps Tghzyh, key features of the modulated control Fshar, Fshar, controller their binary water level