چرا سیستم اسمز معکوس RO با وجود دقت تصفیه بالاتر نسبت به بعضی سیستم های دیگر ارزانتر می باشد

سیستم اسمز معکوس RO

در واقع هنر اصلی طراح این سیستم این بوده که با استفاده از ساده ترین و ارزانترین راه و ابزار بالاترین دقت تصفیه آب را ارائه دهد. در اکثر این موارد برای حصول این تفکر طراحان از فرایندهای موجود در طبیعت بهره برده و با بهینه سازی آن، موارد مصرف را فراهم می سازند. در واقع این مسیر اکثر صنعت گران است.

بطور مثال: در اکثر کامپیوتر های امروزی بخاطر کوچکتر کردن قطعات و در نتیجه کمتر هزینه کردن مواد اولیه قیمت نهایی پایین تر از کامپیوتری های نسل قدیم است و میدانیم کارایی کامپیوتر های جدیدتر همیشه بهتر بوده. مثالهای متعددی وجود دارد بر تایید این گفتار مانند بهتر بودن سیستم الکترومغناطیسی نسبت به مغناطیس مگنت ولی ارزانتر بودن آن که دلیل آن بوجود آوردن نیروی مغناطیسی بدون استفاده از مگنت گران قیمت است و بجای آن از نیروی برق بسیار ضعیفی استفاده می شود همچنین مشکل ضعیف شدن مگنت به مرور زمان را هم نخواهیم داشت.

The original art design of this system is that the easiest and cheapest ways and means to provide the highest accuracy for water. In most of these cases to ensure that design thinking processes used in nature and to optimize it,Indications provide. In fact, the way most expensive industry.

For example, in most computers today for less than the cost of the raw material components, resulting in a lower final price of the older generation of computers is We are always newer and better computer performance. There are many examples In support of this statement as an electromagnetic system better than its cheaper because of the creation of magnet magnets magnetic force without the use of expensive magnets And very little electricity is used instead of weakening the problem Magnet Over time, it will not.

Aqua Water Purifier Vienna, filter aquarium water, pool water filter home water purification soft water, home water purification water tek, home water filtration system water tek, home water purifier soft water, domestic water purifier water tek, the price of refined household water tek, price, hot water tank, galvanized water tanks, polyethylene water tank Garmdarreh, small water tank, double tank hot water, hot water storage tanks, water purification units representing soft water