فرایند اسمز معکوس

تصفیه آب زیر سینکی

در فرایند اسمز معکوس با گذر مولکول های آب تحت فشار از غشا ممبران باعث می شود مواد و املاح موجود در آب در یک سوی غشا و تنها آب خالص از غشا ممبرانی عبور کند. غشا ممبرانی مولکول های درشت را نگه داشته و به مولکول های کوچکتر از 0/0001 میکرون اجازه عبور می دهد . لذا در فرایند اسمز معکوس فقط مولکول های آب و مولکول هایی که قطرشان از 0/0001 کوچکتر است عبور می کنند و در حال حاضر بهترین روش موجود در تصفیه آب شرب است.

عملکرد شش مرحله تصفیه در دستگاه های اسمز معکوس

دستگاه های اسمز معکوس معمولا دارای شش مرحله تصفیه متفاوت و یک مرحله استریل می باشند که این مراحل به شرح زیر است :

مرحله اول : فیلتر پلی پرولین PP : جهت حذف املاح معلق شامل گل و لای، شن وماسه و سایر آلودگی های معلق

مرحله دوم : فیلتر کربن گرانول GAC : جهت حذف کلر ترکیب شده آلی و از بین برنده طعم و بوی بد آب

مرحله سوم : فیلتر کربن بلاک CTO: جهت حذف کلر باقیمانده مواد آلی و گرفتن بار مواد معلق موجود در آب

مرحله چهارم : فیلتر ممبران با فرایند اسمز معکوس (Reverse osmosis): جهت حذف کامل مواد و املاح تا قطر 0/0001 میکرون

مرحله پنجم : مرحله پست کربن: جهت بازگرداندن طعم آب و حذف بوی ناشی از آب باقیمانده در منبع ذخیره

مرحله ششم : مرحله مینرال یا مواد معدنی : جهت اضافه کردن مواد معدنی و املاح مورد نیاز بدن

مرحله UV : اشعه ماورا ء بنفش : جهت از بین بردن باکتری و ویروس و قارچ های موجود در آب جهت مصارف آب های آلوده به باکتری و ویروس و قارچ.

 

In the reverse osmosis process water molecules through the membrane under pressure from the membrane makes the material and minerals in the water on one side of the membrane and membrane only pure water passes through the membrane. Hold the large membrane membrane molecules into smaller molecules to pass through a micron of 0001/0. In the reverse osmosis process only water molecules and molecules whose diameter is smaller than 0001/0 pass and is currently the best method available for the treatment of drinking water.

The six-stage reverse osmosis purification system

Reverse osmosis unit usually has six different purification and disinfection steps are the steps to follow:

First, poly-proline filter PP: to remove suspended minerals, including mud, sand and other suspended contaminants

Second stage: Granular carbon filter GAC: to remove chlorine taste and odor relievers combined organic and water

Third stage: carbon block filter CTO: to remove chlorine residual organic materials and the load of suspended solids in the water

Fourth stage: the process of reverse osmosis membrane filter (Reverse osmosis): for complete removal of salts to Qatar 0/0001 microns

Fifth stage: Stage Post Carbon: to restore water taste and odor removal of water from the reservoir

Sixth stage: the mineral or minerals to add minerals and minerals needed by the body

Step UV: UV irradiation object: to eliminate bacteria, viruses and fungi in the water for water contaminated with bacteria and viruses and fungi.

Water purifier aquawin, water purifier ro, desktop water purifier, water purifier under the sink water purifier, water purifier Aria, Aqua water purifier, water purifier, water purifier, household water purifier home, Aria household water purifier, household water purifier prices, water purifier, water purifier innocent, refrigerator, water purifier, water purifier, Yazd, Yazd flower water purifier, water purifier ionized, alkaline water purifier