فرایند ممبران نیمه تروا در تصفیه آب آشامیدنی

فیلترهای ممبران نیمه تروا

ممبرین نیمه تراوا ممبرینی است که برخی از اتم‌ها یا مولکول‌ها را عبور می‌دهد، اما مانع عبور بقیه می‌گردد.

ممبرین است اما تقریبا برای هر چیزی که ما معمولاً از آن عبور می‌دهیم، ناتراوا می‌باشد.

مثال ممبرین نا تراوا، آستر روده‌های شما یا دیوار سلول است gore-tex از یک ممبرین نیمه تراوا معمول دیگر است.

ساختار gore-tex شامل لایه نسبتاً نازک پلاستیکی است که در داخل آن میلیون‌ها روزنه کوچک ایجاد کرده اند. روزنه‌ها برای عبور بخار آب از آن به اندازه کافی بزرگ هستند اما برای جلوگیری از عبور آب مایع به اندازه کافی کوچکند.

ممبرین به غیر از مولکول‌های نمک به مولکول‌های آب اجازه عبور میدهد.

یک روش برای درک فشار اسمزی این است که مولکول‌های آب را بر روی دو طرف ممبرین تصور کنید.

بر روی قسمت نمکی، بعضی از روزنه‌ها با اتم‌های نمک مسدود شده اند اما در قسمت آب خالص چنین چیزی وجود ندارد.

بنابراین آب بیشتری از قسمت آب خالص عبور می‌کند، چون روزنه‌های بیشتری برای عبور آب خالص در قسمت آب خالص وجود دارد.

آب موجود در قسمت نمکی افزایش می‌یابد تا یکی از این دو حالت روی دهد:

غلظت نمک در دو طرف ممبرین مساوی شود، البته در این مورد این حالت روی نمی‌دهد، چون آب خالص در یک قسمت و آب شور در طرف دیگر وجود دارد.

همانطور که ارتفاع ستون آب شور افزایش می‌یابد فشار آب نیز افزایش پیدا می‌کند تا اینکه فشار اسمزی برابر شود. در این نقطه اسمز متوقف خواهد شد.

به هر حال، اسمز دلیل این مسئله است که نوشیدن آب شور (مثل آب اقیانوس) شما را خواهد کشت. زمانی که آب شور وارد معده تان می‌شود، فشار اسمزی، آب را به بیرون بدنتان هدایت می‌کند، تا نمک در داخل معده شما رقیق شود، بنابراین شما آب بدنتان را از دست می‌دهید (آب بدنتان خشک می‌شود) و می‌میرید.

در اسمز معکوس، هدف این است که از ممبرین به گونه ای استفاده شود که شبیه فیلتری برای تولید آب قابل نوشیدنی آب شور (یا آب آلوده دیگر) عمل نماید.

آب شور روی یک طرف ممبرین گذاشته می‌شود و فشار برای متوقف کردن اعمال می‌شود.

سپس وارونه می‌شود، یعنی جریان اسمزی روی می‌دهد، در مجموع این کار فشار زیادی می‌گیرد و نسبتاً کند پیش می‌رود اما به هر حال این کار انجام می‌شود.

آب که بر زمین می‌ریزد و در آن نفوذ می‌کند، از طرفی با تولید نیترات در فرایندهای زیست شناختی و از طرف دیگر بدلیل صاف شدت طبیعی در اثر دخالت پدیده‌های فیزیکی و مکانیکی در داخل زمین مورد تصفیه قرار می‌گیرد.

The membrane is semi-permeable membrane that will pass some atoms or molecules, but is blocking others.
Membrane, but almost for anything we usually give it passes, is Natrava.
For example, non-permeable membrane, the lining of the intestines or the cell wall of a gore-tex membrane is semi-permeable Other common.
Structure of relatively thin gore-tex plastic into millions of tiny pores have created. Apertures for the passage of water vapor, but it is large enough to prevent passage of liquid water are small enough.
Apart from salt membrane molecules to water molecules to pass through.
One way to understand osmotic pressure of the water molecules on either side of the membrane imagine.
On the salt, some of the pores are blocked with salt atoms in the water but there is no such thing.
So more water passes from the water, because more openings for the passage of pure water in the pure water there.
Increases in salt water to one of these two conditions occur:
The salt concentration is equal on both sides of the membrane, but in this case the state, because the pure water and salt water in a field on the other side there.
As saline water column height increased water pressure increases until it is equal to the osmotic pressure. Osmosis will stop at this point.
However, because of this treatment is to drink salty water (like ocean water) will kill you. When water enters the stomach, the osmotic pressure of the water outside the lead body to dilute the salt in your stomach, so you lose body water (water body dries up) and die.
In reverse osmosis, the goal is the same filter membrane to be used for the production of drinking water (water or other) act.
Put salt water on one side of the membrane and the pressure applied to stop.
Then reversed, the osmotic flow occurs, in general it is a lot of pressure and is fairly slow, however, this work is done.
Water that falls on the ground and in the middle, on the other hand with the production of nitric acid in biological processes and on the other hand flapping natural intensity of physical and mechanical phenomena involved in earth is purged.

Water purifier aquatech, water purifier kflow, Aqua Clear Water Filter Purifier clear water under the sink water purifier, water purifier in Iran, Taiwan, water purifier, water purifier, Samsung, Sony, Star water purifier, Device Japanese water purifier, water purifier replacement filter, changing the filter household water purifier, water purifier replacement filters