آب یونیزه قلیایی در درمان آلرژی

آب یونیزه قلیایی

بیشتر آلرژیها به دلیل اسیدی شدن بدن و محیط آنهاست که مربوط به مصرف زیاد قند و گوشت می باشد . در بسیاری از موارد آلرژی ، یون کلسیم بدن بیمار بسیار کم است که موجب کاهش زیاد مقاومت بدن نیز می شود . نتیجه این است که بدن بسیار حساس شده و آلرژی بوجود میآید .بنابراین واضح است که آب یونیزه قلیایی  که یون کلسیم فراوانی دارد می تواند به بهبود آلرژی کمک کند . یون کلسیم نه تنها موجب ارتقای وضعیت قلب ، دفع اوره و خنثی سازی سموم می شود . بلکه اسیدی بودن بدن را نیز کنترل می کند.

Most allergies due to the acidification of the body and its environment, which is related to the consumption of sugar and meat. In many cases, allergy, the body is low in calcium ions, which reduces the body’s resistance is high. The result is that the body is very sensitive and allergy caused.
It is therefore clear that alkaline ionized water that has a lot of calcium ions can help to improve allergy. Calcium ions not only leads to the heart, urea excretion and neutralize the toxins. It also controls the body’s acidity.

Water Filter aquatech, water treatment system sure life, water treatment system Rtk soft water, ionized alkaline water, light, acidic ionized water of Bdn, alkaline, alkaline ionized water properties, the alkaline ionized water, household water treatment machine soft water, disposal urea and neutralization, sales of alkaline ionized water, soft water treatment, water prices, the price of alkaline ionized water