درمان با آب‌های معدنی

آب های معدنی

استفاده از آب‌های معدنی، تاریخی بسیار کهن دارد ولی استفاده علمی از آب‌ها پس از شناخت اثرات درمانی آنها در قرن اخیر تحقق یافته است. آب‌های معدنی به روی بدن انسان و یا مخصوصاً نواحی ویژه‌ای از بدن دارای اثراتی می‌باشد که این اثرات در هنگام مصرف مستقیم از آب چشمه (یعنی اولین نقطه‌ای که آب معدنی ظاهر می‌شود) شدیدتر می‌باشد. آب‌های معدنی که در نقاط مختلف وجود دارد هر کدام اثر ویژه مربوط به همان آب را دارد زیرا ترکیبات هر آب معدنی ویژه همان منطقه است که ظاهر شده است مثلاً:

ـ آب‌های سولفات کلسیم سرد، خاصیت افزاینده ادرار دارد که در اصطلاح پزشکی به آن مدّر گویند.

ـ آب‌های سولفاته سدیم و منیزیم، ملیّن است یعنی با خوردن آن یبوست بیمار برطرف خواهد شد.

ـ آب‌های بیکربنات سدیم مؤثر بر حالت تعادل اسیدی (سرد مزاجی) و بازی (گرم مزاجی) اعضاء خواهد بود.

ـ آب‌های سولفوره سدیم رادیو اکتیو گرم، برای درمان بیماری‌های تنفس مفید است.

ـ آب‌های سولفوره سدیم رادیو اکتیوگرم، برای درمان بیماری‌های تنفس مفید است.

آب‌های رادیو اکتیو موجب فعالیت و ترمیم سلول و بافت‌های بدن شده، باعث ازدیاد کلسیم‌سازی گشته و می‌تواند رگ‌های خونی بدن را گشاد نموده مدّر باشد و نهایتاً آرام بخش و باکتری‌کش است.

باید دانست که در استفاده از آب‌های معدنی علاوه بر ترکیب آب عوامل دیگری چون آب هوای منطقه و ارتفع و روش درمان و شرایط در درمان بیماران مؤثر می‌باشد. به‌طور کلی یک دورهٔ درمان را نبایستی به‌عنوان یک گردش و تفریح تلقی کرد بلکه بیمار بایستی طبق برنامه منظم دورهٔ درمان، دوره بعد از آن را طی نماید ولی نکته مهم و قابل توجه آن است که گاهی در طی درمان با آب‌های معدنی ممکن است برای بیمار یک مرحله (بحران آب معدنی) رخ دهد که بیمار دچار ناراحتی‌هائی می‌شود اما در شرایطی که پزشک تشخیص دهد نباید درمان را قطع کنند و لذا باید درمان با احتیاط ادامه داده شود. امروزه یک ایستگاه، سرچشمهٔ آب معدنی‌ای را به‌صورت ”شهر پزشکی“ در نظر گرفته و بیماران را با نظارت دائم پزشک معالجه می‌کنند. این کانون‌های پزشکی در کشورهای فرانسه، ایتالیا، آلمان، اروپای شرقی و روسیه نیز وجود داشته و مردم به خوبی از آنها استفاده می‌نمایند.

The use of mineral waters, ancient history, but the use of the waters in the centuries following the evaluation of the therapeutic effect is achieved. Mineral water in the human body or specific areas of the body, especially the effects that these effects while taking water directly from the source (ie the point where the water appears) is more intense.
Cold water, calcium sulfate, which is the medical term for its diuretic properties that increase urine.
Water, sodium and magnesium sulphate, which is a laxative for constipation by eating the patient will be resolved.
Sodium bicarbonate waters affecting the acid balance (hot tempered) and play (hot tempered) will be members.
Radioactive hot water, sodium sulfide, which is useful for the treatment of respiratory diseases.
Radioactive hot water, sodium sulfide, which is useful for the treatment of respiratory diseases.

one phase (water crisis) occur when the patient is uncomfortable, but when the doctor should discontinue treatment and should continue to be treated with caution. The station, Mdnyay water source as a “medical city” is intended to treat patients with a doctor’s constant supervision. The medical centers in France, Italy, Germany, Eastern Europe and Russia, and people will use them well.

Water-west point, Aqua Life water, water purification, water treatment Elijah soft water, water purification water tek, Water Purifier soft water, home water filtration system water tek, Water Purifier soft water, water purification soft water price the price of water treatment water tek, prices for water purification soft water, water purification price of water tek, the price of domestic water purification soft water, water purification unit price of soft water, water purification units representing water tek