گندزدایی به روش ازون

گندزدایی به روش ازون

– ازون چیست ؟

ازون گازی است تقریبا بی رنگ با بوی ترش با قدرت اکسیداسیون بالا. مولکول ازون پایدار نبوده و در نتیجه نمی توان آن را انبار یا حمل نمود . این امر باعث می گردد که تولید ازون همواره در محل انجام گیرد . لذا مرحله حمل و انبار مواد شیمیایی در این روش حذف می شود .

بطور کلی دلایل استفاده از گاز ازون به شرح زیر است :

– اکسیداسیون جزیی یا کلی مواد محلول در آب .

– ته نشینی مواد محلول .

– لخته سازی مواد آلی .

– ناپایدار ساختن اجسام کلوئیدی .

– ضد عفونی و از بین بردن باکتریها ، انگلها و قارچها و…

بر خلاف کلر و مواد شیمیایی دیگر ، اکسیداسیون بوسیله ازون ، هیچگونه مواد سمی یا مضر در آب بجای نمیگذارد و نیاز به پالایش مجدد آب ندارد . تجربه نشان داده است که ازون سریعا اجزای محلول در محیط را اکسید می نماید و حاصل این اکسیداسیون تنها اکسید اجزا و اکسیژن می باشد لذا برای استفاده در مواردی که عناصر باقی مانده دیگر ممکن است مشکلات جنبی دیگر بوجود آورند مناسب می باشد . مولکول ازون پایدار نیست و پس از مدت کوتاهی شکسته می شود و تبدیل به مولکول پایدار اکسیژن می گردد .

– What is ozone?
Ozone is a nearly colorless gas with a sour smell with a high oxidation power. Ozone molecules are not stable, and therefore it can not be stored or transported. This leads to the production of ozone has taken place. Therefore, the transport and storage of chemicals used in these methods.

In general, the reasons for the use of ozone as follows:
– Partial or total oxidation of water-soluble.
– Precipitation of dissolved substances.
– Flocculation of organic matter.
– Unstable colloid bodies.
– Disinfect and kill bacteria, parasites and fungi, etc.

Unlike chlorine and other chemicals, oxidation by ozone, no toxic or harmful substances in water and does not replace the need for filtration of water. After a short break the ozone molecules is not sustainable and stable molecules into oxygen.

 Aqua vin Water Purifier, Water Purifier Claire Aqua, Aqua Clean Water Purifier Water Purifier 6-step, five-step system, domestic water, the sand for aquarium filter, sand filter temperature equipment, industrial water treatment equipment prices, price under gravel filter, water tank Tabarestan, fiberglass water tank, water tank, air, automatic chlorine woman, woman swimming pool chlorine, chlorinated liquid