کاربرد ازن در تصفیه آب آشامیدنی و خواص فیزیکی وشیمیائی ازن

کاربرد ازن در آب آشامیدنی

یکی از اساسی ترین اهداف تصفیه آب گند زدائی یا ضد عفونی نمودن آب جهت مناسب نمودن برای شرب می باشد. تاکنون برای گند زد ائی آب روشهای مختلفی ارائه گردیده است که مهمترین آنها کلرزنی ، ازن زنی و استفاده از دی اکسید کلر ، برم ، ید ونیز اشعهUV  می باشد.عمومی ترین روش گند زدائی در جهان کلر زنی می باشد که از دلایل عمده استفاده از آن میتوان موثر بودن در غلظت پائین ، ارزان و در دسترس بودن

 ونیز داشتن باقیمانده در آب پس از عمل گند زدائی را نام برد. با توجه به تشکیل ترکیبات آلی کلرینه و سایر ترکیبات تری هالومتان در اثر گند زدایی با کلر که عوارض نامطلوبی را برای مصرف کنندگان به همراه دارد استفاده از گند زدا های جدید روز به روز ابعاد وسیع تری می یابد.ازن از جمله ترکیباتی است که با توجه به خواص ویژه خود ، نزدیک به یک قرن است که بعنوان گند زدا در آب آشامیدنی توسط کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار گرفته است . اولین کار برد ازن در سال 1893 در کشور هلند و برای تصفیه خانه ای که از آب رودخانه راین تغذیه می نمود صورت پذیرفت . امروزه بیش از یک هزار تصفیه خانه آب از ازن بعنوان بخشی از تصفیه شیمیائی استفاده می کنند که اغلب آنها در کشورهای غربی بویژه فرانسه ، سوئیس و کانادا قرا دارند  بزرگترین تاسیسات گند زدائی با ازن در مناطق پاریس و مونترال بکار گرفته شده است .

خواص فیزیکی وشیمیائی ازن

ازن یکی از اشکال آلوتروپی اکسیژن بوده و گازی آبی رنگ با بوی تند وناپایدار می باشد . این ترکیب یک اکسید کننده قوی بوده و بسیار قوی تر از اسید هیپوکلرو ( ماده موثر گند زدایی کلر در آب )  می باشد. حلالیت ازن در آب 12 مرتبه کمتر از حلالیت کلر بوده و محلول آبی آن نیز ناپایدار می باشد.با توجه به ناپایداری گاز ازن ، باید در محل مصرف و نیز زمان مصرف تولید شود و نمی توان آنرا مثل کلر ذخیره نمود. با توجه به حوادث زیادی که در خصوص ترکیدن سیستم های ذخیره و نگهداری کلر بوقوع پیوسته است این محدودیت لزوماً جزء معایب استفاده از گاز ازن محسوب نمی شود. 

One of the main objectives of water treatment or disinfection of drinking water disinfection in the right direction
Is. Has called for the disinfection of water for different methods have been proposed, the most important of chlorination, ozonation and
The use of chlorine dioxide, bromine, iodine and uv rays and most Bashd.mvmy chlorination disinfection in the world
Due to the formation of chlorinated organic compounds and other
Trihalomethanes compounds of chlorine disinfection, which is associated with undesirable effects for consumers
Use disinfectant new day Yabd.azn broader aspects of the compounds according to
Its special properties, for nearly a century as a disinfectant in drinking water by European countries
Was used. First used ozone in 1893 in the Netherlands and for the treatment of the water
The Rhine River was fed. Today, more than one thousand of ozone water treatment plant as part
Chemical treatment that most of the Western countries, especially France, Switzerland and Canada have worked
Ozone disinfection is the largest facility in Paris and Montreal have been used.
Physical and chemical properties of ozone
Ozone forms an allotrope of oxygen and blue gas with a pungent odor is Vnapaydar. The combination of a
Powerful oxidizing and more powerful than hypochlorous acid (the active substances of chlorine disinfection in water) is. Solubility
12 times less ozone in water and aqueous solution of chlorine solvent responsibility. According to the instability of the unstable gas
Ozone must be produced at the place of consumption, as well as time-consuming and can not be stored like chlorine. Due to the
Many events that the burst occurred chlorine storage systems and maintaining these limitations

Water treatment innocent, anti Askalant, water purifier second chlorination pump Aria water treatment, household water treatment, municipal water treatment, industrial water treatment, water purification nitrate, water and wastewater treatment, building desalination, construction of desalination solar systems, desalination, desalination Bushehr Beach ParkThe use of ozone is not necessarily a disadvantage.