انواع تصفیه آب صنعتی

انواع تصفیه فاضلاب

▪ تصفیه خارجی :

کلیه روشها برای رهایی از مشکلات ناشی از وجود ناخالصی قبل از ورود اب به داخل واحد

صنعتی را تصفیه خارجی گویند که شامل روشهایی چون اهک زنی استفاده از رزین ها ی تعویض یونی و فیلتراسیون می باشد.

▪ تصفیه داخلی :

در صورت کم بودن دبی اب ممکن است هزینه تصفیه اب به روشهای خارجی خیلی زیاد باشد لذا برای حذف کامل نا خالصی ها با افزودن مواد شیمیایی مناسب به اب در خود واحد صنعتی عمل تصفیه انجام می پذیرد که به ان تصفیه داخلی می گویند.

Types of industrial water purification, external, internal purification, the presence of impurities, lime, use of resins, ion exchange, filtration, gross, the New Chemicals

External treatment:

Methods for getting rid of all the problems caused by the presence of impurities before entering the water inside the unit
External treatment includes methods such as lime industry say the use of ion exchange resins, and filtration is.
▪ Internal treatment: