استفاده از آب سالم

آب شیرین کن خانگی آشپزخانه Ro

آب به عنوان اساسی ترین ماده هستی عنصر اصلی حیات انسان و همه موجودات زنده  میباشد.بیش از 60%بدن انسان را آب تشکیل می دهد.و بخاطر وابستگی زیاد انسان به این عنصر حیاتی وجود هر گونه ناخالصی هر چند به میزان اندک تاثیر زیادی بر سلامت انسان دارد. بیش از 700نوع ماده شیمیایی مضر در آب شناسایی شده است که عمدتا ناشی از ورود پساب های صنعتی و فاضلاب های شهری و نفوذ مواد شوینده و سموم آفات نباتی در آب های جاری و زیر زمینی می باشد.

آب سالم و گوارا آبی بدون طعم و بو می باشد. ولی الزاما عدم وجود طعم و بو نشان دهنده آبی مطلوب نمی باشد.

وجود ناخالصی هایی نظیر نیترات و آرسنیک اگر چه باعث تغییر طعم و بو نمی گردد ولی از خطرناکترین عناصر موجود در آب می باشد.

در تاسیسات آب شهری از کلر به منظور ضد عفونی کردن آب استفاده می شود. اگرچه این ماده شیمیایی از انتقال  امراض بوسیله  آب جلوگیری می کند ولی کلر موجود در آب در مقابله با ارگانیسمهای آلی ماده ای سمی به نام تری هالومتانها را تولید می کند که ماده ای سرطان زا می باشد.

تصفیه آب به روش اسمز معکوس RO که صرفا با استفاده از یک غشاء نیمه تراوا و بدون اضافه کردن مواد شیمیایی صورت میگیرد. بنا به توصیه سازمانهای جهانی بهداشت آب نظیر  NSF موثرترین و کاربردی ترین روش برای تصفیه آب لوله کشی شهری، آبهای سطحی و زیر زمینی و حتی آب دریا می باشد.

Water as the basic element of human life and all living creatures of the universe. Water makes up more than 60% of the human body.
And the dependence of man on this crucial element of any impurities, although the rate has little effect on human health. More than 700 kinds of harmful chemical substances in water have been identified Mainly caused by industrial wastewater and wastewater infiltration of detergents and pesticides, pests and underground water is flowing.
Clean water and fresh water is no taste or smell. But does not necessarily indicate a lack of taste and odor of water is not desirable.

Impurities such as nitrate and arsenic, although it does not alter the taste and smell of the most dangerous elements in the water.

City of chlorine to disinfect water in the water used. Although these chemicals can prevent the transmission of diseases by water
The chlorine in the water organisms deal with toxic organic substance called THMs produces the substance is carcinogenic.

RO reverse osmosis water treatment solely by means of a semipermeable membrane is done without adding chemicals. According to the World Health Organization recommends the most effective and most practical method for the purification of water such as NSF municipal tap water, surface water and groundwater, and even sea water.

Water Purifier aquatech, Water Purifier puricom, Water Purifier sure life, healthy and tasty water, elimination of harmful minerals, chemical removal, nitrate removal, water purification systems, reverse osmosis RO, reverse osmosis systems, water disinfection , semipermeable membrane, alkaline filter