مزایای بلوک آب شیرین کن نسبت به سیستم اسمز معکوس

دستگاه تصفیه آّب خانگی 3 مرحله ای Ro

بازدهی بالاتر سیستم نسبت به سیستم اسمز معکوس مشابه

پکپارچه بودن و اشغال فضای کمتر

قیمت پایین تر

مصرف انرژی پایین تر

سادگی مونتاژ سیستم

سهولت در بهره‌برداری

اطمینان از عملکرد مناسب

جابجایی آسان اجزای سیستم

قابلیت افزایش ماژول ها تا ظرفیت موردنظر

مقایسه بلوک های تصفیه آب با سیستم های اسمز معکوس معمولی با ظرفیت 30 مترمکعب در روز

The higher efficiency of the system, reverse osmosis system similar
Pkparchh and occupy less space
Lower price
Lower energy consumption
Easy assembly
Ease of operation
Ensure the proper functioning
Easy removable parts
Ability to increase the capacity of the required modules
Block compared to a conventional reverse osmosis water purification system with a capacity of 30 cubic meters per day

Soft water water purification, water treatment system, 3-phase, water treatment system, water treatment aqua clean soft water, water purification equipment for Aqua, Aqua Water Treatment Water, Aqua Pro Water, Water Purifier soft water, water purification soft water price the price of water treatment water tek, prices for water purification soft water, domestic water prices soft water, water purification unit price of soft water, water purification unit price of water tek, representing Aqua water Treatment, water Purifier dealers water tek